Przetargi.pl
Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 11 cześci

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku ogłasza przetarg

 • Adres: 80-958 Gdańsk, Na Stoku
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 3023252, , fax. 058 3023962
 • Data zamieszczenia: 2019-09-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
  Na Stoku 50
  80-958 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 058 3023252, , fax. 058 3023962
  REGON: 00009289300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gdnsk.wiw.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 11 cześci
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku - 11 części: Część I – Dostawa odczynników chemicznych do analiz laboratoryjnych - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3a do SIWZ; Część II – Dostawa odczynników chemicznych do badań GMO - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3b do SIWZ; Część III – Dostawa odczynników do diagnostyki wścieklizny - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3c do SIWZ; Część IV –- Dostawa odczynników chemicznych do metody z wykorzystaniem aparatu Applied Biosystem 7500 FAST Real Time PCR zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3d do SIWZ; Część V –- Dostawa zestawów do ekstrakcji (QuChERS) - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3e do SIWZ; Część VI –- Dostawa oligonukleotydów do badań molekularnych - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3f do SIWZ; Część VII –- Dostawa kolumienek do oczyszczenia próbek metodą SPE - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3g do SIWZ; Część VIII –- Dostawa mieszanin standardów chemicznych - z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3h do SIWZ; Część IX –- Dostawa kolumn i kolumienek chromatograficznych - - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3i do SIWZ; Część X –- Dostawa kolumn chromatograficznych do analiz pestycydów - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3j do SIWZ; Część XI –- Dostawa zestawów do analiz GMO - zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3k do SIWZ;
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach