Przetargi.pl
Dostawa odczynników o wysokiej czystości na potrzeby projektu pn. "Voltammetric detection of nitro-explosive compounds using hybrid diamond-graphene sensors: field monitoring..."

Politechnika Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-233 Gdańsk, Narutowicza 11/12
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Gdańska
  Narutowicza 11/12
  80-233 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000001620
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pg.edu.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa odczynników o wysokiej czystości na potrzeby projektu pn. "Voltammetric detection of nitro-explosive compounds using hybrid diamond-graphene sensors: field monitoring..."
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników o wysokiej czystości na potrzeby projektu pn. „Voltammetric detection of nitro-explosive compounds using hybrid diamond-graphene sensors: field monitoring of emerging contaminants in the Baltic Sea region”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do SWZ (Formularz rzeczowo-cenowy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696300-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach