Przetargi.pl
„Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”

Gmina Czechowice-Dziedzice ogłasza przetarg

 • Adres: 43-502 Czechowice-Dziedzice, Plac Jana Pawła II
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 2147110 , fax. 32 2147152, 2147182
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czechowice-Dziedzice
  Plac Jana Pawła II 1
  43-502 Czechowice-Dziedzice, woj. śląskie
  tel. 32 2147110, fax. 32 2147152, 2147182
  REGON: 52360800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czechowice-dziedzice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia pod nazwą: „Remont nawierzchni ulepszonych na terenie Gminy Czechowice-Dziedzice” obejmuje miedzy innymi: frezowanie nawierzchni mineralno-bitumicznych, cięcie i rozbiórki różnych nawierzchni jezdni lub ich przełożenie, rozbiórkę krawężników i obrzeży lub ich przełożenie, rozebranie nawierzchni chodników, rozebranie urządzeń odwadniających drogi, częściowe rozbiórki podbudowy, rozebranie nawierzchni tłuczniowych lub z frezu asfaltowego, regulację wysokościową pokryw studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych, zaworów wodociągowych i gazowych, prace ziemne, wykonanie rowków pod ławę i krawężniki, ułożenie krawężników wtopionych i wystających na ławie betonowej, wykonanie podbudowy tłuczniowej, wzmocnienie tłuczniem istniejących warstw podbudowy, wykonanie stabilizacji gruntu cementem, ułożenie nawierzchni chodników i wjazdów z kostki brukowej betonowej, oczyszczenie i skropienie asfaltem warstw nawierzchni, wykonanie warstw wiążących i ścieralnych z mas mineralno-bitumicznych, wykonanie wjazdów z mas mineralno-bitumicznych lub kostki brukowej betonowej ograniczonych obrzeżami, ścinanie i utwardzenie poboczy, zabudowa urządzeń odwadniających drogi, prace wykończeniowe, wywóz odpadów powstałych w czasie wykonywania prac wraz z przekazaniem ich do utylizacji. Szczegółowy zakres robót określa Przedmiar robót – załącznik nr 7 do SIWZ. Podany w przedmiarze zakres robót dotyczy planowanej ilości wykonania remontów nawierzchni mineralno-bitumicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do realizacji planowanych ilości remontów nawierzchni mineralno-bitumicznych. Faktyczna ilość realizowanych remontów nawierzchni mineralno-bitumicznych może odbiegać od planowanych ilości Jednocześnie Zamawiający gwarantuje, iż minimalna kwota, która zostanie zapłacona z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 80% ceny podanej w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji – warunki skorzystania z prawa opcji: a) Skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może lecz nie musi skorzystać. b) Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy. c) Wykonawcy zobowiązani są do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SIWZ i projekcie umowy. d) Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zamiarze skorzystania z prawa opcji, w określonym zakresie. Brak stosownej informacji świadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego w całości lub części ( jeżeli Zamawiający skorzystał częściowo z zamówień opcjonalnych ). e) Zamówienia realizowane w ramach opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówień objętych opcją nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Zakres prac określa przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: - załącznik nr 6 do SIWZ - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, - załącznik nr 7 do SIWZ - przedmiar robót, - załącznik nr 8 do SIWZ - projekt umowy, które stanowią integralną cześć specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Uwaga: Przedstawione w wyżej wymienionych dokumentach wskazania na urządzenia techniczne i materiały z podaniem producenta należy traktować jako przykładowe ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne do opisywanych w wyżej wymienionych dokumentach norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia dla osiągniecia oczekiwanej funkcjonalności całego układu będącego przedmiotem zamówienia z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień w tym zaakceptowania zmian materiałowych przez Projektanta i Zamawiającego. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących bezpośrednie czynności w realizacji robót. Zamawiający wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót (wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie) były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks pracy, niezależnie od tego, czy prace te będzie wykonywał Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (tzw. pracownicy fizyczni). Obowiązek zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę dotyczy w szczególności zakresu robót obejmującego:  przy pracach związanych z remontami nawierzchni mineralno-bitumicznych. Wymóg ten nie dotyczy osób sprawujących samodzielne funkcje w budownictwie. Po zawarciu umowy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności o których mowa wyżej realizujących prace objęte umową. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób realizujących prace objęte umową. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. Szczegółowy sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust 3a ustawy Pzp, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań, rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia zawarte są w projekcie umowy – załącznik nr 8 do SIWZ. Aspekt środowiskowy Zamawiający przewidział ekologiczny charakter zamówienia w jednym z kryteriów oceny ofert pod nazwą „Aspekt środowiskowy”, które będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanej liczby pojazdów spełniających normę emisji spalin „Euro V” lub wyższą, podanej przez Wykonawcę w formularzu ofertowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca winien wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 8 500,00 zł (słownie: osiem tysięcy pięćset złotych 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz dokumentów składających się na ofertę: 1.1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej (wypełniony zgodnie z Działem XIII SIWZ); 1.3. Oświadczenie składane na podstawie art. 25a ust. 1 – załącznik nr 2 do SIWZ; 1.4. Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 1.5. Dokument pełnomocnictwa osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy lub do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna, itp.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia (załączyć jeżeli dotyczy); 1.6. Zaleca się dołączenie do oferty przetargowej kopii dowodu wniesienia wadium (przelew), a w przypadku dokumentu – kopii dokumentu gwarancji wadialnej. 2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej, podpisaną własnoręcznym podpisem (Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach