Przetargi.pl
Remontu części nawierzchni placu wewnętrznego KM PSP w Gliwicach oraz ogrodzenia „ - Etap III

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Wrocławska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2311885 wew. 240 , fax. 322 317 623
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach
  ul. Wrocławska 1
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 2311885 wew. 240, fax. 322 317 623
  REGON: 27307301300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmpsp.gliwice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remontu części nawierzchni placu wewnętrznego KM PSP w Gliwicach oraz ogrodzenia „ - Etap III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres prac. Projektuje się całkowity demontaż istniejącego, ceglanego muru ogrodzeniowego zlokalizowanego od strony ul. Wrocławskiej oraz ul. Akademickiej wraz z demontażem bram przesuwnych umożliwiających wjazd na teren KM PSP Gliwice. Nowe ogrodzenie wykonać po trasie istniejącego (zgodnie z dokumentacją rysunkową niniejszego opracowania!) - tak aby zachować zewnętrzną linię istniejącego obrysu. Na całej długości muru należy wykonać ławy fundamentowe na głębokości -1,10 m poniżej gruntu. Ławy o wymiarach 30x60 cm wykonać jako żelbetowe z betonu klasy C12/15 zbrojone 4O12 stalą klasy S235 oraz strzemionami O8 stalą klasy S235 co 25 cm. Ławy posadowić na 10cm warstwie chudego betonu C8/10 i 20 cm warstwie podsypki piaskowej zagęszczonej mechanicznie. Istotne jest wykonanie szczelnej, obwodowej izolacji przeciwwilgociowej z podwójnej warstwy papy lub podwójnej warstwy izolacji bitumicznej np. Abizol. Do poziomu terenu należy wymurować mur fundamentowy z bloczków betonowych M6 38x24x12 cm. Murowanie muru fundamentowego należy rozpocząć po uprzednim przełożeniem styku pomiędzy ławą, a murem warstwą papy podkładowej. Mur analogicznie zaizolować przeciwwilgociowo do poziomu terenu. Część nadziemną muru ogrodzeniowego należy wykonać w technologii tradycyjnej z cegły pełnej (cegłę dopasować pod względem kolorystyki i odcienia do istniejących budynków N1, N2, N3, N4). Mur o grubości 38cm wymurować na wysokość ca. 175 cm powyżej terenu i zwieńczyć prefabrykowaną nakrywą betonową o wymiarach 44x6 cm z obustronnym spadkiem. Po wymurowaniu, mur należy zabezpieczyć systemem antygraffiti. Na odcinku oznaczonym jako ODCINEK B projektuje się montaż przestrzennego napisu, treść napisu uzgodnić z KM PSP Gliwice – proponuje się: KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GLIWICACH JEDNOSTKA RATOWNICZO – GAŚNICZA Poniższy napis należy wykonać w kolorystyce białej (kontrastującej z ceglanym tłem) z materiałów odpornych na działanie czynników atmosferycznych tj. opady, promienie UV i zakotwić do muru. Należy rozważyć wewnętrzne podświetlenie treści napisu z włączeniem do istniejącej, wewnętrznej rozdzielni elektrycznej i systemu sterującego oświetleniem zewnętrznym. W miejscu styku projektowanego muru z istniejącą częścią N1 oraz budynkiem JRG należy wykonać dylatacje gr. 4 cm wypełnioną 2 x XPS 2 cm na całej wysokości miejsca połączenia projektowanego muru ogrodzenia z istniejącymi murami budynku N1 i budynku JRG. Dylatację wykończyć jako spoinę - uzupełniając zaprawą do spoinowania. W celu wykluczenia zarysowania i spękań należy co trzecią spoinę poziomą wzmocnić poprzez zastosowanie zbrojenia w postaci płaskiej kratownicy. Płaska kratownica to prefabrykowane belki zbrojeniowe do spoin wspornych, składające się z dwóch równoległych prętów połączonych za pomocą trzeciego. Pręt ten ma kształt zygzaka przyspawanego od wewnętrznej strony do prętów wzdłużnych. Dzięki temu pręty te nie przemieszczają się, a całkowita grubość belki zbrojeniowej nie przekracza średnicy prętów wzdłużnych. Zaleca się zastosowanie kratownic o grubości 250 mm. UWAGA! 17 Projekt budowlano - wykonawczy remontu nawierzchni placu wewnętrznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach przy ul. Wrocławskiej 1 oraz ogrodzenia. Jako punkt referencyjny należy założyć początek muru przy budynku N1. Całość ogrodzenia – aż do budynku JRG – musi znajdować się na tej samej wysokości. Niedopuszczalne jest stosowanie przewyższeń, uskoków, ani podobnych zabiegów uniemożliwiających osiągnięcie jednej, prostej linii. 3.7. Bramy przesuwne i furtka Projektuje się wymianę bram przesuwnych zlokalizowanych od strony ul. Wrocławskiej oraz ul. Akademickiej wraz z montażem furtki wejściowej. Bramy – o ile to możliwe – wykonać wykorzystując istniejący system przesuwny oraz konstrukcję bramy. Przęsło przesuwne bram wykonać jako modyfikację istniejących. Projektowane przęsło należy wykonać w taki sposób, aby dopasować do istniejącego stależu i mechanizmu przesuwnego. Modyfikacje należy wykonać przy użyciu stalowych profili 60x40x3 mm ze stali klasy S235 ocynkowanej ogniowo. Poszczególne elementy łączyć ze sobą pod kątem 45° za pomocą spawów o spoinie ciągłej. Pod środkowym arkuszem z wyciętym laserowo logotypem PSP należy zamontować arkusz fabrycznie skorodowanej blachy typu CORTEN stanowiący kontrastujące tło dla detalu – odpowiednio zabezpieczoną środkami uniemożliwiającymi rozwój i postęp dalszej korozji. Okładziny wykonać z czarnej stali ocynkowanej i montować do stężeń za pomocą spawów ciągłych. W środkowym elemencie należy wyciąć laserowo logotyp Pańśtwowej Straży Pożarnej. Miejsca połączeń arkuszy blach zamarkować płaskownikami o wymiarach 20x1720x2 mm ze stali o parametrach analogicznych jw. Furtkę osadzić na niezależnej konstrukcji nie związanej z murem. Konstrukcję nośną stanowią 2 słupki stalowe 60x60x3 mm H=1740 mm. Drzwi furtki należy wykonać przy użyciu stalowych profili 60x40x3 mm ze stali klasy S235 ocynkowanej ogniowo. Poszczególne elementy łączyć ze sobą pod kątem 61° za pomocą spawów o spoinie ciągłej. Okładziny wykonać z czarnej stali ocynkowanej i montować do stężeń za pomocą spawów ciągłych. Furtkę wyposażyć w zamek elektromagnetyczny sprzężony z videodomofonem bezprzewodowym. Odbiornik videdomofonu zamontować w budynku JRG przy SKKM. • Sumaryczna powierzchnia blach ze stali czarnej (2 x brama + furtka): 36,48 m2 • Sumaryczna długość płaskowników ze stali czarnej (2 x brama): 27,52 m • Sumaryczna powierzchnia blach typu CORTEN (2 x brama): 1,66 m2 Przęsła przesuwne bram wykonać zgodnie z dokumentacją rysunkową!
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Zamawiający zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp. żąda od Wykonawcy przystępującego do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia wniesienia wadium w wysokości: 9 000,00 zł. (słownie dziewięć tysięcy złotych 0/100.) 2.Wadium może być wniesione w formie jak określono w art.45. pkt. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego – ING BANK ŚLĄSKI , nr:12 1050 12 85 1000 0022 7805 9502 z dopiskiem: Wadium dla zamówienia : „Remont nawierzchni placu wewnętrznego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach i ogrodzenia - Etap III „ Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego, Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert ( 19 sierpnia 2020 r. godz. 09.30). 3.We wskazanym wyżej przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest wymagane przez Zamawiającego ale niewystarczające do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 4.W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie głównym (pok. nr 6),Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach ul.Wrocławska 1, 44 - 100 Gliwice a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty. Dokumenty te muszą zachowywać ważność przez cały okres,w którym Wykonawca jest związany ofertą. 5.Krajowi i zagraniczni wykonawcy wnoszą wadium w PLN. 6.W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, któremu Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z zapisami ustawy PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków - co najmniej jedna osobą zdolną do wykonania zamówienia , która zgodnie z ustawą Prawo budowlane posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń potwierdzone zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego lub mogącym uzyskać uprawnienia na podstawie art. 20a ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2019 r. poz.1117 z późn. zm.), pozwalające pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Kierownik budowy musi posiadać minimum 5 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi, kierował co najmniej jedną robotą pod nadzorem konserwatora zabytków.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach