Przetargi.pl
„Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu w 2020 r.”

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 ogłasza przetarg

 • Adres: 41-800 Zabrze, ul. Jaskółcza
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 271 48 54 , fax. 32 271 48 54
 • Data zamieszczenia: 2020-07-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej Nr 2
  ul. Jaskółcza 11
  41-800 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 32 271 48 54, fax. 32 271 48 54
  REGON: 00068665800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://dps2.zabrze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Cykliczna dostawa pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich na potrzeby Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Zabrzu w 2020 r.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawy realizowane będą częściami na podstawie indywidualnych zleceń Zamawiającego w okresie trwania umów lub do dnia wcześniejszego wyczerpania ich wartości. Zamawiający przewiduje dostawy: pieczywa i wyrobów ciastkarskich. Dom Pomocy Społecznej jest specyficzną instytucją w systemie pomocy społecznej. Przebywają w nich osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych w środowisku ich zamieszkania. Specyfika działania jednostki wymaga, aby dostarczana żywność z uwagi na wiek, diety oraz upodobania mieszkańców była najwyższej, jakość i dostarczana była w terminach podanych w zamówieniu bez możliwości jakichkolwiek opóźnień w dostawie. Zamawiający będzie bardzo skrupulatnie sprawdzał każdą dostawę towaru zarówno pod względem ilościowym jak jakościowym, a także składu i wagi produktów. Wykonawca musi liczyć się z czasem potrzebny na takie sprawdzenia i doliczyć go do ewentualnej dostawy, a także skalkulować w cenie ewentualne zwroty i wymiany towarów w przypadkach opisanych we wzorze umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania zamówionych produktów do siedziby Zamawiającego własnym transportem i na własny koszt. Transport towaru musi odbywać się specjalistycznym środkiem transportu spełniającym wymagania określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19.12.2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności (DZ.U. Nr 21, poz. 179 z 2003 r.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15810000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz oferty – załącznik od nr 1a do SIWZ Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza – jeśli dotyczy W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy - należy przedstawić w formie oryginału lub kopii potwierdzonej przez notariusza.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach