Przetargi.pl
Remont nawierzchni torowiska tramwajowego w ciągu ul. Pomorskiej, Pl. Staszica, ul. Władysława Reymonta, od skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois do mostu Osobowickiego we Wrocławiu

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 50-316 Wrocław, ul. Bolesława Prusa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 071 3250800, 3250817 , fax. 713 250 816
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o.
  ul. Bolesława Prusa
  50-316 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 071 3250800, 3250817, fax. 713 250 816
  REGON: 93087978800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mpk.wroc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni torowiska tramwajowego w ciągu ul. Pomorskiej, Pl. Staszica, ul. Władysława Reymonta, od skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois do mostu Osobowickiego we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie nawierzchni torowiska tramwajowego w ciągu ul. Pomorskiej, Pl. Staszica, ul. Władysława Reymonta, od skrzyżowania z ul. Stanisława Dubois do mostu Osobowickiego we Wrocławiu, na warunkach określonych w umowie (stanowiącej część II SIWZ) oraz zgodnie z dokumentacją projektową oraz Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (część III SIWZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100), do upływu terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego – MPK Wrocław Sp. z o.o.: Powszechna Kasa Oszczędnością Bank Polski S.A., nr: 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680 wraz z dopiskiem „Wadium: KU.241/pn32_2020/PC”
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach