Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów

Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów ogłasza przetarg

 • Adres: 55-216 Domaniów, Domaniów
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713017879, 713017879
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
  Domaniów 15
  55-216 Domaniów, woj. dolnośląskie
  tel. 713017879, 713017879
  REGON: 369608833
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ckic-domaniow.bipstrona.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, dla dwóch budynków Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne", na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej" oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie dotyczy dostawy i montażu dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 19,80 kW każda. 2. Informacja o lokalizacji miejsc dostawy i montażu: 1) Domaniów - nr działki 14/1, 14/2, AM-1, Obręb: 0004 Domaniów 2) Wierzbno - nr działki: 340/3, 340/7, AM-1, Obręb: 0022 Wierzbno 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) montaż konstrukcji na dachu na potrzeby modułów fotowoltaicznych 2) montaż modułów fotowoltaicznych na konstrukcji 3) wykonanie uzupełnienia istniejącej instalacji odgromowej na potrzeby ochrony odgromowej instalacji fotowoltaicznej 4) montaż inwertera 5) montaż okablowania 6) montaż systemu monitorowania elektrowni fotowoltaicznej 7) montaż zabezpieczeń i ochrony przepięciowej strony DC 8) podłączenie instalacji fotowoltaicznej do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej budynku 9) uruchomienie elektrowni fotowoltaicznej 10) zgłoszenie przyłączenia mikroinstalacji do odpowiedniego OSD 4. W ramach zadania, Wykonawca zobowiązany jest do: 1) przeprowadzenia wszystkich niezbędnych prób, sprawdzeń i pomiarów, po zrealizowaniu dostaw i robót budowlanych a po uzyskaniu pozytywnych wyników przedstawienia ich w protokołach i przekazania Zamawiającemu. W przypadku dokonania jakichkolwiek zmian dopuszczalnych przepisami i zgodnych z umową, należy przedłożyć Zamawiającemu dokumentację powykonawczą wraz z atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodności, 2) przeszkolenia przyszłych użytkowników instalacji fotowoltaicznych co do zasad ich prawidłowej eksploatacji wraz z opracowaniem szczegółowych instrukcji obsługi i przekazaniem ich użytkownikom, 3) wykonania przedmiotowego zadania z zachowaniem obowiązujących norm technicznych, sztuką budowlaną, przepisami BHP, ppoż, 4) zutylizowania we własnym zakresie odpadów powstałych w toku realizacji zadania zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 701), 5) przedstawienia atestów, aprobat technicznych lub innych dokumentów równoważnych na dostarczone do wbudowania w procesie realizacji inwestycji materiały i urządzenia, 6) przywrócenia do stanu pierwotnego pomieszczenia oraz miejsca montażu instalacji fotowoltaicznej do stanu technicznego nie gorszego niż przed dostawą, 7) zabezpieczenia składowanych materiałów, narzędzi i sprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, zagrożeniem dla osób postronnych, 8) zapewnienia i przestrzegania warunków bhp, zabezpieczenia interesów osób trzecich, naprawy ewentualnych szkód wyrządzonych w trakcie realizacji, ochrona mienia związanego z budową (materiały i sprzęt wykonawcy oraz mienie użytkownika). 5. Zamawiający umożliwi Wykonawcy korzystanie z energii elektrycznej i wody zlokalizowanych w budynkach. Rozliczenie Wykonawcy z tego tytułu nastąpi na podstawie ustaleń z Zamawiającym, 6. Wszelkie wykorzystane przy realizacji zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe. 7. Panele fotowoltaiczne, inwertery nie mogą być starsze niż z 2020 r. 8. Gwarancja na wszystkie zastosowane urządzenia i materiały winna być gwarancją producencką. 9. Wymagania dodatkowe: 1) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: a) Gwarancja producenta na panele fotowoltaiczne – min 10 lat, a max 25 lat (kryterium podlegające ocenie) b) Gwarancja na pozostałe urządzenia i elementy - 5 lat. c) Gwarancja Wykonawcy na wykonane prace instalatorskie – min. 36 miesięcy, a max 60 miesięcy (kryterium podlegające ocenie) 2) Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania należy wnieść wadium w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium można wnieść w formie: 1) pieniężnej; 2) poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancji bankowej; 4) gwarancji ubezpieczeniowej; 5) poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Oławie nr 24 9585 0007 2006 0300 0332 0002. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej do oferty należy załączyć potwierdzenie dokonania przelewu. 5. W przypadku wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 3 i 5, oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty (Zamawiający zaleca umieszczanie oryginału „luzem" - w wewnętrznej kopercie lub koszulce, a do oferty załączanie kserokopii dokumentu, poświadczonej za zgodność z oryginałem). 6. W przypadku wniesienia wadium w formie, o której mowa w ust. 2 pkt 4 (gwarancji ubezpieczeniowej), w przypadku gdy z treści dokumentu wynika, że w celu realizacji postanowień gwarancji, niezbędne jest przedstawianie Gwarantowi oryginału gwarancji, oryginał takiego dokumentu należy dołączyć do oferty zgodnie z opisem zawartym w ust. 5. W pozostałych przypadkach (tj. gdy z treści dokumentu nie wynika konieczność przedstawiania Gwarantowi oryginału) wystarczy załączenie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pomimo tego Zamawiający zaleca aby zawsze załączać oryginał gwarancji wadium. 7. W przypadku zamiaru wniesienia wadium w formach, o których mowa w ust. 2 pkt 2-5, musi ono spełniać następujące wymogi: 1) musi być wystawione na Centrum Kultury i Czytelnictwa Gminy Domaniów, Domaniów 15, 55-216 Domaniów. 2) zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 8. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert. 9. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęte zostają data i godzina uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 10. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 11. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takie jest w postępowaniu wymagane). 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 10, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejszą. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Wadium musi być wniesione co najmniej na okres związania ofertą. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż pieniężna, należy pamiętać, że pierwszym dniem obowiązywania wadium musi być dzień w którym przypada termin składania ofert. 15. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli takie zabezpieczenie było w postępowaniu wymagane); 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 16. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa tego warunku;

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach