Przetargi.pl
Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 202 182,32 , fax. 713 202 143
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 202 182,32, fax. 713 202 143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia Publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Zamawiający określił przedmiotową dostawę w 4 zadaniach: • Zadanie nr 1: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 44. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.1 do SIWZ – OPZ - FC • Zadanie nr 2: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.2 do SIWZ – OPZ - FC • Zadanie nr 3: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.3 do SIWZ – OPZ - FC • Zadanie nr 4: Dostawa materiałów optomechanicznych – ilość poz. 14. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 4.4 do SIWZ – OPZ – FC Dot. zadania nr 3 i 4 Zamawiający oświadcza, że przedmiot niniejszego zamówienia dofinansowany został z projektu: "Moduły światłowodowe o kształtowanej charakterystyce dyspersyjnej do zastosowań w przestrajalnych źródłach promieniowania optycznego". Projekt w ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój. Nr umowy POIR.04.01.01-00-0037/17. 1.1 Miejsce realizacji zamówienia: Wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A-1 pok. 251, Wrocław. 1.2. Dostawa obejmuje również transport. Na dostarczone materiały optomechaniczne (w każdym zadaniu) Wykonawca zapewni udzielenie gwarancji przez producenta – 12 miesięcy (licząc od dnia dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby odbiorcy potwierdzonej protokołem odbioru bez zastrzeżeń). 1.3. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ. 1.4. Klasyfikacja wg kodu CPV: 38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Oferta musi się składać z: 2.1. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdz. VI pkt 1 SIWZ; 2.2. Formularza Ofertowego Wykonawcy, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ 2.3. Formularza cenowego Wykonawcy, odpowiednio dla Zadania, na które składana jest oferta stanowiącego Załącznik nr 4.1 – 4.4 do SIWZ; 2.4. (jeżeli dotyczy) pełnomocnictwa (zgodnie z rozdz. X pkt 3 SIWZ); 2.5. (jeżeli dotyczy) wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa (zgodnie z rozdz. X pkt 8 SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach