Przetargi.pl
Ubezpieczenie majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-156 Wrocław, pl. Polski
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 438 031 , fax. 713 431 558
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
  pl. Polski 3/4
  50-156 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 713 438 031, fax. 713 431 558
  REGON: 27581400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.asp.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ubezpieczenie majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zakresem obejmuje: a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, w tym ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, b) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, c) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólnej + rozszerzenia), d) ubezpieczenie maszyn od wszystkich ryzyk. 3. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w Załączniku nr 1 do SIWZ- Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Posiadanie uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. prowadzenie działalność ubezpieczeniowa w myśl ustawy z dnia 11.09.2015 roku o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, co najmniej w zakresie ryzyk objętych przedmiotem zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach