Przetargi.pl
REMONT NAWIERZCHNI SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ SZLAKU MTB

Nadleśnictwo Bogdaniec ogłasza przetarg

 • Adres: 66-450 Bogdaniec, Leśna
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 48957284350 , fax. 48957284353
 • Data zamieszczenia: 2019-12-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Nadleśnictwo Bogdaniec
  Leśna 17
  66-450 Bogdaniec, woj. lubuskie
  tel. 48957284350, fax. 48957284353
  REGON: 81053903100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_bogdaniec/zamowienia_publiczne
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  REMONT NAWIERZCHNI SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ SZLAKU MTB
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remont nawierzchni szlaku rowerowego oraz szlaku MTB. Przedmiotem zamówienia jest: • naprawa dróg gruntowych (szlaku MTB) wykonana mechanicznie poprzez profilowanie i zagęszczenie na łącznej powierzchni około 2 670 m². • remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (szlaku MTB) poprzez mechaniczne zagęszczenie tłucznia (głębokość wyboi – do 5 cm) na łącznej powierzchni około 890 m², miejscowe uzupełnienie wyboi nawierzchni kruszywem łamanym powstałym w wyniku przekruszenia skały litej o frakcji 0-31,5 mm, • naprawa dróg gruntowych (szlaku rowerowego) wykonana mechanicznie poprzez profilowanie i zagęszczenie na łącznej powierzchni około 2 850 m². • remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej (szlaku rowerowego) poprzez mechaniczne zagęszczenie tłucznia (głębokość wyboi – do 5 cm) na łącznej powierzchni około 300 m², miejscowe uzupełnienie wyboi nawierzchni kruszywem łamanym powstałym w wyniku przekruszenia skały litej o frakcji 0-31,5 mm, Załączony do SIWZ przedmiar -– załącznik nr 6 i 7- stanowi element pomocniczy do sporządzenia oferty i ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia nie może stanowić podstawy jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Lokalizację odcinków szlaku rowerowego oraz MTB wymagających remontu zawiera załącznik nr 9 We wszystkich miejscach SIWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami „lub równoważny” lub „lub równoważne” (m.in. zastosowanie innych materiałów i urządzeń), pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia, a także zachowania technologii wykonania, tzn. w wyniku zmiany materiału nie może dojść do zmiany technologii wykonania, co skutkowałoby zmianą dokumentacji technicznej. 1) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia: Województwo: lubuskie Powiat: gorzowski Gmina: Bogdaniec, Witnica, Leśnictwo: Motylewo 2) Wymagany okres gwarancji na przedmiot zamówienia – co najmniej 12 miesięcy od dnia protokolarnego odbioru końcowego poszczególnych części przedmiotu zamówienia. 3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:  ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami);  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późniejszymi zmianami);  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, specyfikacją istotnych warunków zamówienia;  ze wskazaniami Zamawiającego określonymi w trakcie wykonywania zamówienia 3.3. Zaleca się przed złożeniem oferty zaznajomienie się z warunkami lokalnymi, w których będą realizowane roboty, w tym w szczególności z możliwością urządzenia zaplecza technicznego budowy. 3.4. Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej „Część” lub „Pakiet”) 1. Pakiet nr 1 – remont nawierzchni szlaku rowerowego poprzez profilowanie i zagęszczenie na łącznej powierzchni około 2 850 m² oraz remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez mechaniczne zagęszczenie tłucznia na łącznej powierzchni około 300 m² 2. Pakiet nr 2 - remont nawierzchni szlaku MTB poprzez profilowanie i zagęszczenie na łącznej powierzchni około 2 670 m² oraz remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej poprzez mechaniczne zagęszczenie tłucznia na łącznej powierzchni około 890 m² Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub oba Pakiety. Oferta złożona na dany Pakiet musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego Pakietu. 3.5. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, o ile są znane. Wskazanie takie należy umieścić na Ofercie (Załącznik nr 1 do SIWZ) . W przypadku braku wskazania w Ofercie (Załącznik nr 1 do SIWZ) podwykonawstwa wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na warunkach określonych w umowie. Zawarcie umowy z podwykonawcą będzie wymagało wypełnienia obowiązków określonych w art. 143 b PZP oraz w art. 6471 Kodeksu cywilnego. Wymagania dotyczące: 1) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń albo sprzeciwu, a także terminy na zgłoszenie zastrzeżeń albo sprzeciwu, 2) umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot tych dostaw lub usług nie podlegają obowiązkowi przedkładania Zamawiającemu - określone zostały we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonywane w miejscu podlegającym bezpośrednio nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 3.6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na wykonywaniu wszystkich prac ręcznych związanych z wykonaniem podstawowych robót budowlanych i prac pomocniczych oraz czynności operatorów maszyn budowlanych, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.). 3.7. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.6. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadkach wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu zamówienia. 3.8. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dla osób realizujących czynności wskazane w pkt. 3.5. SIWZ dokumenty potwierdzające spełnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Opis dokumentów zawarty został w Załączniku nr 4 do SIWZ (§9 ust. 13 wzoru umowy). 3.9. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w punkcie 3.5. SIWZ 3.10. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu określonego w pkt. 3.5. SIWZZamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej we Wzorze Umowy – Załącznik nr 4 do SIWZ Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Dla Pakietu I - 800,00 zł Dla Pakietu II - 800,00 zł Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 310). 8.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku BGŻ BNP PARIBAS nr rachunku: 84 2030 0045 1110 0000 0095 2200 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „REMONT NAWIERZCHNI SZLAKU ROWEROWEGO ORAZ SZLAKU MTB – Pakiet nr …..”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP. 8.5. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną Cczęść zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP. 8.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 8.7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.12. 8.8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8.9. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 8.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 8.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z pkt 8.7., jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 PZP, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 PZP, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 6.4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, zamieszcza w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1 informację o tych podmiotach, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z postępowania. 6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a PZP, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty określone w pkt 6.3. ppkt 2-3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.6. Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 6.3. ppkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.7. Wykonawca przedstawia dokumenty określone w pkt 6.3. ppkt 2-3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na podstawie art. 22a PZP. 6.8. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 6.3. ppkt 2-3 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 6.9. Dokument, o którym mowa w pkt 6.8. ppkt 1a siwz powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 6.10. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6.8. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia zawarte w pkt 6.9. niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia stosuje się. 6.11. Wykonawca składa wraz z ofertą wyłącznie oświadczenia, o których mowa w pkt 6.1. ppkt 1 oraz pkt 6.3. ppkt 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, składa wraz z ofertą i oświadczeniami, zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ustawy PZP, o którym mowa w pkt 6.1. ppkt 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia dokumentów określonych w pkt 6.1. ppkt 2-4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w pkt 6.3. ppkt 2-3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.12. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 5, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór w/w oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6.13. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale, w formie pisemnej pod rygorem nieważności.. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zwane dalej „Rozporządzeniem”), składane są w formie pisemnej, w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.14. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt 6.13. specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 6.15. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 6.16. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach