Przetargi.pl
Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maniów Wielki

Gmina Mietków ogłasza przetarg

 • Adres: 55081 Mietków, ul. Kolejowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 713 168 113 , fax. 713 168 184
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Mietków
  ul. Kolejowa 35
  55081 Mietków, woj. dolnośląskie
  tel. 713 168 113, fax. 713 168 184
  REGON: 93193509800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maniów Wielki
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maniów Wielki. Dz. ew. nr 273, 224, 278, 238/1, 249. Zakres prac obejmuje: 1. Odtworzenie i wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych 2. Regulacja urządzeń obcych 3. Wykonanie wykopóww gruntach nieskalistych 4. Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 5. Warstwa odsączająca 6. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 7. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 8. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 9. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 10. Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 11. Pobocza umocnione kruszywem 12. Krawężniki betonowe Remont nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Maniów Wielki powinien zostać wykonany zgodnie z zaleceniami Zamawiającego wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami. W przedmiarze robót zostały podane materiały, z których należy wykonać niniejsze zamówienie. Zamawiający dopuszcza użycie innych materiałów równoważnych, o parametrach nie gorszych. W takim przypadku, Wykonawca przedstawi dokumenty, z których wynikać będzie równoważność parametrów. Szczegółowy zakres robót określają : 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 3) Kosztorys ofertowy oraz przedmiar robót Zgodnie z dyspozycją art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający wskazuje, że wykonawca lub podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę, osoby, które wykonywać będą wszelkie czynności wchodzące w tzw. Koszty bezpośrednie. Zatem wymóg ten dotyczy osób, które wykonywać będą bezpośrednio czynności związane z wykonywaniem robót, czyli pracowników fizycznych wykonujących czynności polegający na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §n1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) Wymóg ten nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami budowlanymi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do spowodowania kontroli zatrudnienia przez Państwową Inspekcję Pracy na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia celem sprawdzenia spełnienia ww. warunku. Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia na podst. Umowy o pracę osób wykonujących czynności określonych powyżej – w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących na dzień zawarcia niniejszej umowy), za każdą osobę w stosunku do której stwierdzono niedopełnienie obowiązku zatrudnienia na podst. Umowy o pracę. Wykonawca będzie wykonywał roboty w obiekcie czynnym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach