Przetargi.pl
Wymiana urządzeń i elementów grzewczych węzła cieplnego budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. +48713406526 , fax. +48713406948
 • Data zamieszczenia: 2017-07-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
  pl. Powstańców Warszawy 1
  50-153 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. +48713406526, fax. +48713406948
  REGON: 000514377
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wymiana urządzeń i elementów grzewczych węzła cieplnego budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1.
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wymiana urządzeń grzewczych w węźle cieplnym w budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1. 2.Szczegółowy zakres zamówienia określa dokumentacja projektowa opracowana przez PT-TOMIS Piotr Tomaszewicz pl. Piłsudskiego 11/4, 51-152 Wrocław, według wykazu poniżej: 1)Projekt wykonawczy (PW), 2)Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3)Przedmiary robót - odrębnie dla zakresu robót (przedmiary stanowią jedynie informację o charakterze pomocniczym, które Wykonawca może wykorzystać - wraz z informacjami zawartymi w dokumentacji technicznej - do opracowania własnego przedmiaru. Przedmiar Wykonawcy będzie lub może być podstawą do ustalania przez niego cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, niezbędnych do wykonania robót stanowiących przedmiot zamówienia oraz oszacowania ceny oferty w ramach wynagrodzenia ryczałtowego). 3.Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem wykonanie następujących prac: 1)wymianę urządzeń grzewczych w węźle cieplnym, 2)wymianę/budowę instalacji elektrycznej zasilającej szafę zasilająco -sterowniczą węzła kompaktowego oraz rozdzielnice, 3)roboty budowlane towarzyszące w pomieszczeniach węzła cieplnego i rozdzielaczy c.o.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09323000-9

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach