Przetargi.pl
Remont mogił zbiorowych na cmentarzu w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz ogłasza przetarg

 • Adres: 63-900 Rawicz, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 65 5465400 , fax. 65 5464167
 • Data zamieszczenia: 2019-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Burmistrz Gminy Rawicz działający w imieniu Gminy Rawicz
  ul. Piłsudskiego 21
  63-900 Rawicz, woj. wielkopolskie
  tel. 65 5465400, fax. 65 5464167
  REGON: 41105072900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rawicz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont mogił zbiorowych na cmentarzu w Rawiczu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie mogił zbiorowych na cmentarzu w Rawiczu, w ramach n/wym. pakietów: Pakiet 1 – Remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939 – 45, realizowane w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Remont 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939 – 45”. Pakiet 2 – Remont mogiły zbiorowej mieszkańców Rawicza rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku znajdujących się na cmentarzu w Rawiczu, realizowane w ramach zadania określonego w uchwale budżetowej pn.: „Remont mogiły zbiorowej mieszkańców Rawicza rozstrzelanych przez Niemców w 1939 roku znaj-dujących się na cmentarzu w Rawiczu”. 2. Zakres prac - dla PAKIETU 1 - obejmuje (w ramach zaproponowanej przez Wykonawcę ceny jednostkowej) w szczególności roboty budowlane polegające na: 1) rozebraniu do fundamentów starych elementów mogił, usunięciu nadmiaru ziemi oraz wywozie i utylizacja materiału rozbiórkowego, 2) wykonaniu warstw wyrównawczych na istniejących fundamentach betonowych i przygotowaniu powierzchni do montażu granitowych elementów mogił, 3) wykonaniu i montażu granitowych ram poziomych zgodnie z dokumentacją fotograficzną, 4) wykonaniu pionowych płyt granitowych oraz krzyży zgodnie z dokumentacją fotograficzną, 5) wykonaniu napisów na pionowych płytach granitowych, 6) wypełnieniu pustych przestrzeni mogił grysem granitowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla niniejszego pakietu zawarto w załączniku nr 10 - dokumentacja fotograficzna (projekt nagrobka) dla Pakietu 1, z uwzględnieniem załącznika nr 8 - plan cmentarza z oznaczeniem lokalizacji mogił zbiorowych. 3. Zakres prac - dla PAKIETU 2 - obejmuje w szczególności roboty budowlane polegające na: 7) rozebraniu do fundamentów starych elementów mogił, usunięciu nadmiaru ziemi oraz wywozie i utylizacja materiału rozbiórkowego, 8) wykonaniu warstw wyrównawczych na istniejących fundamentach betonowych i przygotowaniu powierzchni do montażu granitowych elementów mogił, 9) wykonaniu i montażu granitowych ram poziomych zgodnie z dokumentacją fotograficzną, 10) wykonaniu pionowych płyt granitowych oraz krzyży zgodnie z dokumentacją fotograficzną, 11) wykonaniu napisów na pionowych płytach granitowych, 12) wypełnieniu pustych przestrzeni mogił grysem granitowym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla niniejszego pakietu zawarto w załączniku nr 11 - dokumentacja fotograficzna (projekt nagrobka) dla Pakietu 2, z uwzględnieniem załącznika nr 8 - plan cmentarza z oznaczeniem lokalizacji mogił zbiorowych. 4. Dot. PAKIETU 1. Zadanie realizowane będzie do kwoty w wysokości 112 655,00 zł brutto, w ramach środków pochodzących z budżetu Gminy Rawicz oraz ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ilość sztuk mogił zbiorowych przewidzianych do remontu będzie obliczona w oparciu o podane wyżej środki przeznaczone na ten cel oraz cenę jednostkową wynikającą ze złożonej oferty. 5. Dot. PAKIETU 1. Zamówienie jest w części finansowane ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 6. Szczegółowy zakres zamówienia, stanowiący opis przedmiotu zamówienia określony został za pomocą: 1) dokumentacji fotograficznej (projekt nagrobka), 2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 3) mapki poglądowej cmentarza. Wymienione dokumenty są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.rawicz.pl, (zakładka: zamówienia publiczne). 7. Zamawiający zaleca dokonania wizji lokalnej w celu zapoznania się z terenem objętym niniejszym zamówieniem. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 8. Stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących wskazane niżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 roku poz. 1040): - roboty polegające na montażu nagrobków (steli i obramienia), - roboty polegające na wykonaniu prac porządkowych przy realizacji przedmiotu zamówienia. 1) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu, w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, imię i nazwisko zatrudnionego pracownika/pracowników (wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób), datę zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika/pracowników oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy; 2) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności zamawiający przewiduje sankcję w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej umowie. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. 3) Zamawiający w przypadku uzasadnionych wątpliwości uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 4) W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy lub wezwać Wykonawcę do przedłożenia: a) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopii umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników); b) zaświadczenia właściwego oddziału ZUS, potwierdzającego opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; c) poświadczonej za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopii dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. - przy czym ujęte w ww. dokumentach informacje takie jak: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania. 9. Wykonawca przy realizacji robót budowlanych, w ramach zaoferowanej ceny ofertowej zobowiązany będzie również do: 1) przed przystąpieniem do remontu nagrobków należy zdemontować istniejące zbiorowe mogiły a materiał poddać kruszeniu (zniszczeniu), 2) stosowania wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu na zasadach określonych w ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 266), 3) prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją fotograficzną, planem cmentarza z oznaczeniem lokalizacji mogił zbiorowych oraz obowiązującymi przepisami, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia, przez pracowników o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, pod nadzorem osób dozoru Wykonawcy, 4) właściwego zabezpieczenia i oznakowania terenu objętego zamówieniem oraz placu budowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia, 5) wykonywania na bieżąco prac porządkowych, 6) ubezpieczenie terenu objętego zamówieniem i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej, ponoszenia kosztów szkód wynikłych w czasie wykonywania robót związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak również ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe z tej przyczyny (posiadanie aktualnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej w okresie realizacji zamówienia i przedstawienie jej Zamawiającemu na każde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia wezwania), 7) organizacji i zagospodarowania terenu objętego zamówieniem oraz zaplecza budowy, oraz w razie potrzeby wykonanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126), 8) powstałe podczas prowadzenia robót odpady zagospodaruje Wykonawca, a utylizację należy przeprowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701) a jej koszt uwzględnić w cenie ofertowej, 9) utrzymania placu budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy itd), 10) po zakończeniu robót doprowadzenia terenu objętego zamówieniem do stanu pierwotnego, odtworzenie utwardzeń terenu i zieleni, uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót, 11) udzielenia rękojmi i gwarancji na wykonane prace oraz wbudowane materiały (w tym: na użytą farbę do napisów; klej, zaprawę łączącą poszczególne elementy grobu; osiadanie fundamentów - zapadnięcie nagrobka) zgodnie ze złożoną ofertą (tj. od 36 do 60 miesięcy). 10. Dokumenty będące podstawą realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego powinny być traktowane jako wzajemnie się objaśniające, z zachowaniem wymienionych poniżej kolejności, w celach interpretacji ważności zapisów: 1) Umowa i SIWZ, 2) Dokumentacja fotograficzna (projekty nagrobków), 3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, 4) Oferta Wykonawcy. 11. Przy wykonawstwie oraz odbiorze robót objętych zamówieniem obowiązywać będą zasady i wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót, jak również ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych określonych w: 1) Dokumentacji fotograficznej (projekty nagrobków), 2) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 3) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 4) Obowiązujących normach. 12. Wymienione w dokumentacji fotograficznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane). Jeżeli jakakolwiek Polska Norma przenosząca normy europejskie nie została wymieniona w tych dokumentach, a ma zastosowanie dla wyrobu przewidzianego do wbudowania, obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie tej normy. 13. Mogące występować w dokumentacji fotograficznej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę zostały użyte wyłącznie w celu wskazania założonego standardu przyjętych rozwiązań i stanowią warunek równoważności dla rozwiązań zamiennych. Należy każdorazowo przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert równoważnych w zakresie wskazanych znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jednakże zachowane muszą być normy, standardy i parametry techniczne jakimi charakteryzują się wymagane przez Zamawiającego materiały, które zagwarantują realizację robót zgodnie z wydanymi decyzjami, uzgodnieniami itp. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych ofert równoważnych. Oferowane przez Wykonawców proponujących materiały równoważne muszą mieć parametry nie gorsze niż wskazane w materiałach przetargowych. W celu potwierdzenia, że Wykonawca oferuje towar o takich samych lub lepszych parametrach w odniesieniu do wyrobu określonego przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty jego szczegółowej specyfikacji itp. Na podstawie załączonych dokumentów Zamawiający stwierdzi, czy proponowany produkt jest równoważny i odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Zaoferowanie wyrobu sprzecznego z powyższymi wymaganiami skutkować będzie odrzuceniem oferty. W przypadku braku załączenia do oferty dokumentów, o których wyżej mowa Zamawiający uznaje, że Wykonawca proponuje materiał określony zgodnie z dokumentacjami projektowymi itd. 14. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji fotograficznej o opinię na temat oferowanych materiałów. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca jest zobowiązany do złożenia: a) wypełnionej i podpisanej przez Wykonawcę oferty przetargowej złożonej w formie oryginału (załącznik nr 1 do SIWZ), b) oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania lub kopia pełnomocnictwa poświadczona przez notariusza, c) zobowiązania innych podmiotów (jeżeli Wykonawca korzysta z tych uprawnień) - złożone w formie oryginału, odpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (zgodnie z KRS, CEIDG) lub podpisane przez osoby na podstawie udzielonego i załączonego do zobowiązania pełnomocnictwa - zgodnie z treścią podaną w załączniku nr 6 do SIWZ, d) oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, (W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej Zamawiający upoważniony dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z ofertą, z zastrzeżeniem jego aktualizacji, tj. wymogu informowania Zamawiającego upoważnionego o wszelkich zmianach w powyższym zakresie - o przystąpieniu do grupy kapitałowej).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach