Przetargi.pl
Budowa grobowców z elementów prefabrykowanych żelbetowych (na dwie trumny w układzie pionowym) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wspólnej w Trzciance

Gmina Trzcianka ogłasza przetarg

 • Adres: 64-980 Trzcianka, ul. Gen. Wł. Sikorskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 352 73 35 , fax. 67 216 37 50
 • Data zamieszczenia: 2020-08-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Trzcianka
  ul. Gen. Wł. Sikorskiego 7
  64-980 Trzcianka, woj. wielkopolskie
  tel. 67 352 73 35, fax. 67 216 37 50
  REGON: 57079112900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.trzcianka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa grobowców z elementów prefabrykowanych żelbetowych (na dwie trumny w układzie pionowym) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wspólnej w Trzciance
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie grobowców z elementów prefabrykowanych żelbetowych (na dwie trumny w układzie pionowym) na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Wspólnej w Trzciance. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Roboty ogólnobudowlane 2.1.1.Prace przygotowawcze; 2.1.2.Mechaniczne karczowanie pni; 2.1.3.Wywóz i utylizacja pni po karczowaniu; 2.1.4.Roboty ziemne; 2.1.5.Budowa grobowców z elementów prefabrykowanych; 2.1.6.Ustawienie obrzeży betonowych; 2.1.7.Nawierzchnie z kostki betonowej. 2.2.Roboty instalacji wodnej 2.2.1.Instalacja wodociagowa 2.2.1.1. Wykopy oraz przekopy; 2.2.1.2. Przełączenie i wykonanie rurociągu wody z rur PE; 2.2.1.3. Demontaż i ponowny montaż studni drenażowych; 2.2.1.4. Zasypywanie wykopów z zagęszczeniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 5.000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy zł).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pełnomocnictwa

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach