Przetargi.pl
Rozbudowa cmentarza komunalnego we Wronkach

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy ogłasza przetarg

 • Adres: 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 672 545 300 , fax. 672 545 328
 • Data zamieszczenia: 2019-04-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
  ul. Ratuszowa 5
  64-510 Wronki, woj. wielkopolskie
  tel. 672 545 300, fax. 672 545 328
  REGON: 52696600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wronki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa cmentarza komunalnego we Wronkach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Część I obejmuje wykonanie utwardzenia kwatery „D” i „G”, w tym m. in.: - robót ziemnych, - nawierzchni z kostki brukowej. 2) Część II obejmuje wykonanie utwardzenia kwatery „M”, w tym m. in.: - robót ziemnych, - nawierzchni z kostki brukowej, - ścianek oporowych, - schodów. 3) Zamawiający (lub jego przedstawiciel) będzie uprawniony do kontroli realizacji zadań wynikających z umowy, a Wykonawca ma obowiązek udostępnienia Zamawiającemu niezbędnych informacji i dokumentów. 4) Szczegółowy zakres zamówienia opisany został w załącznikach do SIWZ, tj. w przedmiarach, kosztorysach ofertowych, projektach budowlanych i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres projektów realizowany będzie zgodnie z przedmiarami robót budowlanych oraz kosztorysami ofertowymi. Inwestycja realizowane są na podstawie pozwolenia. Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów (materiałów równoważnych w stosunku do tych, które wskazane zostały w Dokumentacji, zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem, że będą one spełniały wszystkie obowiązujące normy i będą dopuszczone do obrotu na terenie UE oraz będą miały parametry takie same lub zbliżone do tych, które określone zostały w ww. dokumentach. Wyroby budowlane objęte zamówieniem powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215400-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. Do oferty wykonawca dołącza: 1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wzór oświadczeń stanowią Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ. 2. kosztorysy ofertowe - sporządzone w oparciu o kosztorysy ofertowe Zamawiającego, stanowiących załączniki nr 9, 10 i 11 do SIWZ. Kosztorysy ofertowe należy sporządzić metodą uproszczoną w oparciu o kosztorysy ofertowe Zamawiającego – zgodne w zakresie przedmiotu robót. W kosztorysie ofertowym Wykonawca zobowiązany jest do wyceny wszystkich elementów (pozycji) z kosztorysu ofertowego załączonego do SIWZ. Zamawiający w zakresie zmian obmiaru dopuszcza jedynie takie zmiany, które nie wpływają na całościowy obmiar wycenianej pozycji, np. szt. 1 - kpl. 1. Wykonawca nie ma prawa bez zgody Zamawiającego do dokonywania zmian w pozycjach zawartych w przekazanym kosztorysie ofertowym (np. dopisywania pozycji, zmiany ilości robót, itp.). Jeżeli w wyniku dokonanej przez siebie analizy i obliczenia ilości robót uzna je za niewłaściwe, to zmiany ilości robót Wykonawca może dochodzić w ramach procedury pytań, zgodnie z art. 38 ustawy Pzp. W kosztorysie ofertowym należy podać wartość robót w zł netto, wartość podatku VAT w zł i wartość robót w zł brutto, po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku oraz podpisać. 3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy reprezentant Wykonawcy działa na podstawie pełnomocnictwa lub w przypadku składania oferty wspólnej (wówczas pełnomocnictwo musi zostać udzielone do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach