Przetargi.pl
Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)

Gmina Głuchołazy ogłasza przetarg

 • Adres: 48-340 Głuchołazy, Rynek
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 774 092 100 , fax. 774 092 101
 • Data zamieszczenia: 2020-07-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głuchołazy
  Rynek 15
  48-340 Głuchołazy, woj. opolskie
  tel. 774 092 100, fax. 774 092 101
  REGON: 53141279200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.glucholazy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont (modernizacja) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu) o konstrukcji drewnianej, zlokalizowanego na dz. nr 1471 wraz z budową dojścia do tego punktu widokowego (dz. nr 1129, 1030, 1917, 1471) oraz karczowaniem terenu (dz. nr 1917, 1135/16). Roboty należy wykonać zgodnie z opracowanymi dokumentacjami projektowymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarami robót. W ramach remontu (modernizacji) istniejącego punktu widokowego (deszczochronu) zakres prac obejmuje w szczególności: 1) remont obejmujący wymianę wszystkich uszkodzonych elementów punktu widokowego (deszczochronu), 2) montaż stopni (schodów) prowadzących do punktu widokowego (deszczochronu), 3) montaż elementów edukacyjnych związanych z ekologią (hotel dla owadów, obracane kostki – światowid), 4) montaż małej architektury (ławki – 3 szt., kosze na śmieci – 2 szt., stojaki rowerowe – 3 szt.), 5) montaż stanowiska lunety widokowej, 6) budowa dojścia do punktu widokowego (deszczochronu), 7) ręczne przekopanie gleby, 8) zakup i dostawa gruntu urodzajnego z warstwą próchniczą, 9) rozścielenie ziemi urodzajnej, 10) wykonanie trawników – siewem z nawożeniem, 11) mechaniczne karczowanie terenu, 12) ręczne odchwaszczanie. Szczegółowy zakres prac znajduje się w dokumentacjach projektowych, przedmiarach robót i specyfikacjach wykonania i odbioru robót oraz załącznikach do przetargu. które to dokumenty stanowią załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja przetargowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą , sporządzoną na podstawie Formularza oferty Wykonawca składa: 1.Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia zgodne z treścią Załączników nr 1 i 2 do SIWZ; 2. Zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 11.4. SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3. Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów 4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5. ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach