Przetargi.pl
Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będącym w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-471 Warszawa, ul. gen. T. Pełczyńskiego
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3041111, 12, 13 , fax. 223 041 114
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
  ul. gen. T. Pełczyńskiego 30
  01-471 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3041111, 12, 13, fax. 223 041 114
  REGON: 17243420000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbspolnoc.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będącym w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Remont lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym będącym w zasobie TBS Warszawa Północ Sp. z o.o. w Warszawie w: Zasób BEMOWO Ul. Pełczyńskiego 28E lok 41 w zakresie rzeczowym objętym przedmiarami robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: przedmiar robót – zał. Nr od 5A, SIWZ, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zał. nr 6 do SIWZ oraz projekt umowy – zał. Nr 4 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45453000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (jeżeli Wykonawca składający ofertę będzie korzystał z zasobów innych podmiotów) – załącznik nr 2B do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach