Przetargi.pl
DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA ORAZ AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH DLA FINA.

Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny ogłasza przetarg

 • Adres: 02-739 Warszawa, Wałbrzyska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. +48(22) 3804990 , fax. +48(22) 3804991
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny
  Wałbrzyska 3/5
  02-739 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. +48(22) 3804990, fax. +48(22) 3804991
  REGON: 36746732800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://fina.gov.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA SPRZĘTU, OPROGRAMOWANIA ORAZ AKCESORIÓW INFORMATYCZNYCH DLA FINA.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu, oprogramowania oraz akcesoriów informatycznych dla FINA. Zamówienie składa się z 5 części (zadań): 1) Zakup urządzeń sieciowych dających możliwość zwiększenia przepływu danych jak i zapewnienia redundancji połączeń oraz zakup przestrzeni dyskowej przeznaczonej na kopię zapasową, 2) Zakup urządzeń wielofunkcyjnych oraz laptopów i stacji roboczych w celu wymiany zużytego sprzętu na nowy oraz do zapewnienia koniecznych rozwiązań do wykonywania prac digitalizacyjnych, 3) Zakup akcesoriów komputerów do modernizacji obecnych komputerów oraz dysków przenośnych celem łatwiejszego przenoszenia danych, 4) Zakup oprogramowania do digitalizacji ścieżki dźwiękowej, 5) Zakup oprogramowania systemowego oraz biurowego do komputerów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30200000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 1) nie podlegają wykluczeniu. 2. Ocena nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego będą dostarczone w oryginale lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 3. Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków udziału w postępowaniu. 4. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Informacje zawarte w oświadczeniu stanowią potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach