Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza przetarg

 • Adres: 00-918 Warszawa, al. Jana Chrystiana Szucha
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 223 474 242 , fax. 226 215 010
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej
  al. Jana Chrystiana Szucha 25
  00-918 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 223 474 242, fax. 226 215 010
  REGON: 17793900000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/edukacja

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Załączniku nr 1 do SIWZ (Istotne postanowienia umowy, zwane dalej IPU wraz z załącznikami). 3. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na oferowane materiały promocyjne na okres określony w ofercie, z zastrzeżeniem, że nie może on być krótszy niż 12 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39294100-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium. 2. Wysokość wadium wynosi 5 000,00 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy, 00/100). 3. Wadium musi zostać wniesione na cały okres związania ofertą. 4. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 6. Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie bankowe oraz poręczenia innych instytucji winny zostać złożone w formie dokumentu oryginalnego. 7. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Ministerstwa Edukacji Narodowej, tj.: Narodowy Bank Polski O/Okręgowy w Warszawie 48 1010 1010 0031 2813 9120 0000 z podaniem tytułu „WADIUM: Postępowanie nr DE-WZP.261.15.2019.MJ” 8. Wadium w formie pieniężnej (przelew) musi zostać zaksięgowane na rachunku Zamawiającego przed wskazanym terminem składania ofert: (dzień, godzina, minuta składania ofert). 9. Kserokopię potwierdzenia złożenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. 10. W przypadku wadium wnoszonego w formie innej niż w pieniądzu, oryginał dokumentu (poręczenia lub gwarancji) powinien zostać złożony (przed upływem terminu składania ofert) w kasie Ministerstwa: w godz. 11.00 do 14.00 lub w innych godzinach po telefonicznym uzgodnieniu (za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt) lub zostać załączony do oferty. W przypadku złożenia oryginału poręczenia lub gwarancji w kasie Ministerstwa kopię dokumentu (poręczenia lub gwarancji) zdeponowanego w kasie Wykonawca powinien dołączyć do oferty wraz z kopią potwierdzenia złożenia dokumentu w kasie. 11. W przypadku wnoszenia wadium w postaci, o której mowa w ust. 10, Wykonawca winien przedłożyć dokument poręczenia lub gwarancji wystawiony przez właściwy podmiot zawierający informację o udzieleniu poręczenia/gwarancji zapłaty kwoty stanowiącej wadium w postępowaniu nr DE-WZP.261.15.2019.MJ na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ww. dokument musi być ważny przez cały okres związania ofertą określony w niniejszej SIWZ oraz zawierać nieodwołalne zobowiązanie podmiotu udzielającego poręczenia/gwarancji do bezwarunkowej wypłaty wadium, na pierwsze żądanie Zamawiającego, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy. 12. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na postawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekażąe Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający przekaże Wykonawcom oraz zamieści na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://bip.men.gov.pl/pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-przetargi wzór stosownego oświadczenia. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. oświadczenie składa każdy z Wykonawców. 3. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 4. W sytuacji, gdy ofertę złoży jeden Wykonawca, Wykonawca ten zwolniony jest ze złożenia ww. oświadczenia. 5. Oferta musi ponadto zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy z uwzględnieniem informacji zawartych we wzorze formularza oferty (Załącznik nr 3 do SIWZ) wraz z informacją o podwykonawstwie zgodnie z ust. 9 Rozdziału 3, 2) wypełniony formularz cenowy oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z wzorem stanowiącym Załączniki nr 4 do SIWZ, 3) opisane w Rozdziale 6 SIWZ ust. 1 oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy, 4) próbki materiałów promocyjnych wymienionych w załączniku nr 1 do Istotnych postanowień umowy, zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale 6 ust. 5; 5) dokument, o którym mowa w ust. 9 niniejszego rozdziału (jeżeli dotyczy), 6) kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (lub oryginał, jeżeli nie został złożony w kasie MEN). 6. Na podstawie § 13 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 z późn. zm.), w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda dostarczenia wraz z ofertą próbek. Wymagania dotyczące próbek określone są w Rozdziale 6 ust. 5 SIWZ. Próbki będą również podlegały ocenie w ramach kryterium oceny ofert pn. "jakość" zgodnie z Rozdziałem 13 SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach