Przetargi.pl
„REMONT BUDYNKU NR 1 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W OLSZEWNICY”

26 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 05-131 Zegrze, Juzistek
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 261883896 , fax. 261883868
 • Data zamieszczenia: 2019-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Juzistek 2
  05-131 Zegrze, woj. mazowieckie
  tel. 261883896, fax. 261883868
  REGON: 14291704000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.26wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „REMONT BUDYNKU NR 1 NA TERENIE KOMPLEKSU WOJSKOWEGO W OLSZEWNICY”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają załączone do SIWZ dokumenty w szczególności: a) Specyfikacja Technicznego Wykonania i Odbioru Robót - Załącznik nr 2 do umowy. b) Przedmiar robót - zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na warunkach i zasadach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. 3. Zamawiający uwzględnił w dokumentacji parametry wszystkich materiałów i urządzeń, które przewiduje do realizacji przedmiotu zamówienia. Standard jakościowy wykonania robót został określony w dokumentacji i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 4. Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na wykonanie robót objętych przedmiotem umowy był nie krótszy niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót bez uwag i usterek, zgodnie z kartą gwarancyjną dołączoną do protokołu odbioru robót. Uwaga: okres gwarancji jest jednym z kryteriów oceny ofert.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45210000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości 14 000,00 zł, (słownie: czternaście tysięcy złotych, 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku z następujących form w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy NBP O/Warszawa: Numer konta: 88 1010 1010 0019 1913 9120 1000 tytułem: Wadium do ZP/53/2019 - Robota budowlana - remont budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Olszewnicy i NIP Wykonawcy. 4. Za wadium skutecznie wniesione w pieniądzu Zamawiający uznaje wadium, które w terminie składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert) znajduje się na koncie Zamawiającego. 5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu umieścić w osobnej kopercie opatrzonej napisem: Wadium do ZP/53/2019 - Robota budowlana - remont budynku nr 1 na terenie kompleksu wojskowego w Olszewnicy oraz dołączyć do opakowania, w którym umieszczono ofertę. 6. Wadia wniesione w formie gwarancji lub poręczeń powinny w swej treści mieć wymienionych wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, tj. członków konsorcjum/spółki cywilnej. 7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 art. 4a i 5 ustawy Pzp. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w powyższym zakresie szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wybrany w drodze postępowania Wykonawca zobowiązany będzie przed podpisaniem umowy do przedłożenia Zamawiającemu wymaganych dokumentów: 1) wykaz osób wykonujących pracę i pojazdów zgodnie z Załącznikiem nr 15 do umowy, oraz 2) potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” kopii uprawnienia dla osoby nadzorującej kierowanie robotami budowlanymi; 3) potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” kopii Świadectwa Kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) dla grupy 1 w zakresie pkt. 2 i 10; 4) potwierdzonej za „zgodność z oryginałem” kopii Świadectwa Kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru (D) dla grupy 1 w zakresie pkt. 2 i 10. 5) Porozumienie o współpracy pracodawców w sprawie zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy oraz o ustanowienia koordynatora d/s. BHP zgodnie z Załącznikiem nr 14 do Umowy. 6) Oświadczenie o odbyciu przez pracowników szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z Załącznikiem nr 13 do Umowy. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust 1 pkt 1) powyżej, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach