Przetargi.pl
Remont łazienki i wc na oddziale detoksykacyjnym B7 V

Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach ogłasza przetarg

 • Adres: 48-140 Branice, ul. Szpitalna 18
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. (077) 4034302 , fax. (077) 4868446
 • Data zamieszczenia: 2015-10-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach
  ul. Szpitalna 18 18
  48-140 Branice, woj. opolskie
  tel. (077) 4034302, fax. (077) 4868446
  REGON: 00029105500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpitalbranice.biuletyn.info.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont łazienki i wc na oddziale detoksykacyjnym B7 V
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych pn. remont łazienki i wc na oddziale detoksykacyjnym B7 . Zakres robót: 1. roboty rozbiórkowe i malarskie 2. wymiana posadzek 3. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 4. wykonanie gładzi tynkowych 5. malowanie 6. wykonanie otworów w ścianach 7. wymiana armatury sanitarnej 8. wymiana oświetlenia 9. wymiana grzejników 10. układania glazury - kolorystyka podana w załączniku nr 10 wizualizacja. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres robót do wykonania w ramach realizacji zadania zawierają: 1Przedmiary robót; 2Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 3SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie 2 000,00 zł. 1. Wadium może być wnoszone w formie: 1 pieniądza, 2 poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3 gwarancji bankowych, 4 gwarancji ubezpieczeniowych, 5) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowy w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Dz.U.z 2007 r. nr 42, poz. 275 z późn. zm. 2. Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 31 1030 1508 0000 0008 0319 2006 z dopiskiem Wadium Remont oddziału B7 - łazienka i wc 3. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 3 rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Wskazane jest aby kopia, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę stanowiąca dowód wniesienia wadium była dołączona do oferty. 4. Wykonawca poda również numer swojego rachunku bankowego, na które będzie można dokonać zwrotu wadium. 5. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach, do oferty należy dołączyć oryginalny dokument gwarancji/poręczenia. Oryginał powinien być umieszczony w ofercie w sposób umożliwiający jego zwrot zgodnie z zapisami ustawy Pzp. a kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem byłą dołączona do oferty. 6. Wniesione wadium musi obejmować okres związania oferta. i nie może zawierać żadnych ograniczeń niezgodnych u ustawą Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw przysługujących zamawiającemu, zgodnie z zapisami art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 7. Niewniesienie wadium w wymaganym terminie,także na przedłużony okres związania ofertą w wymaganej wysokości lub w innej niż dopuszczalna formie skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. 8. Dokument o wniesieniu wadium w innej formie niż gotówka, oferent dołączy do oferty. 9. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie także na przedłużony okres związania ofertą w wymaganej wysokości lub formie skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. 10. Termin wnoszenia wadium określa się na dzień otwarcia ofert. 11. Wadium wniesione przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wnoszone w formie innej niż pieniężna musi być wystawione na wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 12. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu Wadim jeżeli zajdą przesłanki określone w art. 46 ust. 1 1a i 2 ustawy Pzp. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego 14. Wykonawca, którego oferta została wybrana, utraci wadium na rzecz zamawiającego w przypadku gdy: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy 15. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpitalbranice.biuletyn.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach