Przetargi.pl
Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.

Sąd Rejonowy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Szprotawska
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683671101 , fax. 683671102
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Żaganiu
  Szprotawska 3
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 683671101, fax. 683671102
  REGON: 00032557
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zagan.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i wymiana sieci zasilania obiektu z uwzględnieniem zasilania gwarantowanego wraz z agregatem. Remont sieci teletechnicznych słaboprądowych LAN, CCTV, SWiN, SSP, KD, RCZP w budynku Sądu Rejonowego w Żaganiu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wymiana i remont sieci oraz instalacji energetycznej i sieci logicznej kat.6a ekranowanej LAN z zasilaniem wydzielonym i gwarantowanym, dostawa i montaż agregatu prądotwórczego oraz zasilacza UPS, przebudowa i remont instalacji pożarowego wyłącznika prądu, systemu rejestracji czasu pracy, systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu a także instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Sądu Rejonowego przy ul. Szprotawskiej 3 w Żaganiu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: a) zasilanie energetyczne rezerwowe obejmujące m.in. wykonanie fundamentu żelbetowego pod zespól prądotwórczy, dostawę, instalację i uruchomienie agregatu prądotwórczego (z pełnym zbiornikiem paliwa), wykonanie pełnego rozruchu agregatu i przeprowadzenie testów funkcjonalnych systemu zasilania rezerwowego, wykonanie ogrodzenia wokół agregatu prądotwórczego, b) wykonanie zasilania energetycznego gwarantowanego o łącznej długości przewodów ca. 182 m, c) wymianę i remont sieci oraz instalacji energetycznej podstawowej w zakresie obejmującym wymianę rozdzielni głównej wraz z podłączeniem pod system załączania rezerwy agregatu prądotwórczego, wykonanie wewnętrznych linii zasilających do rozdzielnic nowych i starych nie przebudowywanych, instalację nowych tablic rozdzielczych - 8 szt., d) rozbudowę sieci strukturalnej LAN o łącznej długości ca. 4.880 m, w tym instalacji punktu informacyjnego (przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy i montażu info kiosku), e) dostawę, instalację i uruchomienie zasilacza UPS, f) wykonanie instalacji pożarowego wyłącznika prądu, g) instalację dostarczonego przez zamawiającego systemu SAIK (system automatycznej identyfikacji kluczy)– depozytariusza kluczy, h) likwidację korytek naściennych, PVC oraz przeniesienie systemu rejestracji czasu pracy, systemu kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz monitoringu a także instalacji systemu sygnalizacji pożaru w sposób ukryty lub pod tynkowy, i) wykonanie stropów podwieszanych o powierzchni ca. 48 m2 oraz wymianę opraw świetlnych na podtynkowe na II piętrze budynku, roboty wykończeniowe obejmujące uzupełnienie tynków, wykonanie sztablatur, malowanie ścian i sufitów o powierzchni ca. 220 m2, ułożenie wykładzin na posadzce ca. 36 m2, przemieszczenie kabla telekomunikacyjnego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45300000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 10000 złotych
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach