Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dla zadania „Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach”

Gmina Słubice ogłasza przetarg

 • Adres: 69-100 Słubice, ul. Akademicka
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 372 000 , fax. 957 582 880
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Słubice
  ul. Akademicka 1
  69-100 Słubice, woj. lubuskie
  tel. 957 372 000, fax. 957 582 880
  REGON: 21096679200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slubice.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania dla zadania „Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego dla zadania „Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Sportowej w Słubicach” w ramach projektu: Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (Etap II). Do podstawowych zadań Wykonawcy należy pełnienie obowiązków i wykonanie uprawnień o jakich mowa w wart. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019. Poz.1186), zgodnie z załączonym wzorem umowy. Zadanie inwestycyjne obejmuje branże: ogólnobudowlaną, drogową, elektryczną, sanitarną. Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj, na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Szczegółowy zakres zadania objętego nadzorem określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu dla zadania pn.: Budowa wieży widokowej wraz z infrastrukturą przy ulicy Sportowej w Słubicach – dostępna na stronie internetowej Zamawiającego https://bip.slubice.pl/ w zakładce zamówienia publiczne (https://bip.slubice.pl/?a=13639). Wartość nadzorowanej inwestycji wynosi 7.011.000,00 zł brutto. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia zgodnie z Prawem budowlanym do pełnienia funkcji inspektora nadzoru budowlanego nad robotami budowlanymi w zakresie branży: konstrukcyjno-budowlanej, drogowej, elektrycznej i sanitarnej. Szczegółowy opis zamówienia zawiera wzór umowy, który jest załącznikiem do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71310000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach