Przetargi.pl
Montaż elementów małej architektury - budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól

Gmina Nowa Sól ogłasza przetarg

 • Adres: 67-100 Nowa Sól, ul. Moniuszki
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 68 3872016 w. 28 , fax. 683 873 277
 • Data zamieszczenia: 2020-03-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Nowa Sól
  ul. Moniuszki
  67-100 Nowa Sól, woj. lubuskie
  tel. 68 3872016 w. 28, fax. 683 873 277
  REGON: 97123779900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminanowasol.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż elementów małej architektury - budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest montaż obiektów małej architektury – budowa placów zabaw na terenie Gminy Nowa Sól, tj. w miejscowości Nowe Żabno, Kiełcz, Stany i Wrociszów. Przedmiot inwestycji administracyjnie znajduje się na terenie Gminy Nowa Sól, powiat nowosolski, województwo lubuskie. Zakres inwestycji został podzielony na części: CZĘŚĆ I: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Nowe Żabno, dz. nr 238/2, Gmina Nowa Sól CZĘŚĆ II: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Kiełcz, dz. nr 170/5, Gmina Nowa Sól CZĘŚĆ III: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Stany, dz. nr 768/1, Gmina Nowa Sól CZĘŚĆ IV: Montaż obiektów małej architektury – budowa placu zabaw w m. Wrociszów, dz. nr 72/5, Gmina Nowa Sól 1) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ I a) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Nowe Żabno, dz. 238/2 Opis robót koniecznych do wykonania: - wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych– zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki, - wykonanie ogrodzenia terenu – płot sztachetowy z drewna modrzewiowego w postaci gotowych paneli o wysokości 60 cm montowanych do słupków drewnianych. b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2A do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 2) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ II a) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Kiełcz, dz. nr 170/5 Opis robót koniecznych do wykonania: - wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - demontaż istniejących ławek, - wykonanie nowej nawierzchni trawiastej na terenie rekreacyjnym obok placu zabaw, - fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki, - wykonanie ogrodzenia terenu – ogrodzenie z paneli z siatki stalowej o wysokości 150 cm zgrzewanej na słupkach stalowych, podmurówka z elementów prefabrykowanych betonowych; wysokość łączna ogrodzenia około 175 cm. b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2B do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 3) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ III a) Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw w miejscowości Stany, dz. nr 768/1 Opis robót koniecznych do wykonania: - wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw i innych – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki, - ogrodzenie terenu - należy pominąć - wykonanie dojścia (chodnika) z kostki betonowej, - wykonanie nawierzchni trawiastej – pas terenu wzdłuż chodnika. b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2C do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 4) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IV a) Przedmiotem zamówienia jest budowa- doposażenie placu zabaw w miejscowości Wrociszów, dz. nr 72/5 Opis robót koniecznych do wykonania: - wymiana gruntu na nawierzchnię piaszczystą, - fundamentowanie urządzeń placu zabaw, - dostawa i montaż urządzeń placu zabaw – zdjęcia poglądowe urządzeń załączono w projekcie zagospodarowania działki. b) Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 2D do SIWZ. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. UWAGA: wszystkie urządzenia oraz elementy małej architektury należy przed zakupem uzgodnić z zamawiającym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37535200-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający pobiera wadium osobno dla każdej części. 2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: dla CZĘŚCI I: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100) dla CZĘŚCI II: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100) dla CZĘŚCI III: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100) dla CZĘŚCI IV: 2 200,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące dwieście 00/100). 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę. a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym. c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości (Dz. U. z dnia 2019, poz. 310 z późn. zm.). UWAGA: W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 3) kwotę gwarancji, 4) termin ważności gwarancji, 5) bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Kożuchowie, Oddział w Nowej Soli. nr konta 97 9673 0007 0000 0301 1468 0003 z dopiskiem „wadium – „Montaż elementów małej architektury – budowa placów zabaw w miejscowościach Gminy Nowa Sól”. Kopię przelewu należy dołączyć do oferty. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku zamawiającego. 6. W przypadkach gdy wadium wnoszone jest w formach innych niż pieniądz, Wykonawca składa oryginał dokumentu wadium z ofertą. 7. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postepowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 8.8 i 8.9 SIWZ. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 11.Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 8.7 SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach