Przetargi.pl
Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-120 Kargowa, ul. Przemysłowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 525 060 , fax. 683 525 060
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kargowej
  ul. Przemysłowa 4
  66-120 Kargowa, woj. lubuskie
  tel. 683 525 060, fax. 683 525 060
  REGON: 80971856000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgk.kargowa.pl ; www.kargowa.zakladkomunalny.com ; http://kargowa.zakladkomunalny.com/bip/przetargi
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego- zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Usługa wydobycia i odwodnienia osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ ,z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się wykonanie następujących robót: -usunięcie z dna stawu napowietrzanego „LEMNA” osadu uwodnionego do wielkości ok. 5500m³ refulerem .Urządzenie musi posiadać wymaganą prawem dokumentację techniczną dopuszczającą je do użytkowania na terenie Unii Europejskie -certyfikaty . -skierowanie wydobytego materiału do mobilnego zbiornika pośredniego w celu przygotowania materiału do procesu filtracji. -odwodnienie osadu do wartości s.m.od18% - 25% ,na mobilnym urządzeniu filtracyjnym, którego łączna moc nie może przekraczać 25 KW . Charakterystyka staw napowietrzany „LEMNA”: - powierzchnia lustra wody 10390 m² - powierzchnia całkowita 11450 m² - głębokość stawu 3,35 m - pojemność stawu 25200 m³ Szczegółowy zakres prac niezbędnych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia został przedstawiony w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr.1 do SIWZ Cena oferty winna być obliczona w formularzu ofertowym, który wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą. Formularz ofertowy będzie służył do obliczenia wysokości płatności w przypadku odstąpienia od umowy lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy. Uwaga: Zamawiający zaleca aby potencjalni Wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu gdzie będą wykonywane roboty związane z niniejszym zamówieniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90513600-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9.1 Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 5.000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych). 9.2 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 9.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego numer: 88 9673 1020 0020 0204 6170 0001 z dopiskiem „wadium -Usługa wydobycia i odwodnienie osadów dennych w szacunkowej ilości do 5.500m³ ,z dna stawu napowietrzanego oczyszczalni ścieków „LEMNA” w Kargowej. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym zamawiającego. 9.4 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej przyjmuje się termin wpływu pieniędzy na konto zamawiającego, z uwzględnieniem terminu składania ofert. 9.5. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9.6. Niezabezpieczenie oferty akceptowalną formą wadium spowoduje odrzucenie oferty. 9.7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego przez wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia wykonawcy - zgodnie z załącznikiem Nr 3 do SIWZ;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W przypadku, gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 5.1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów dokument potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ze zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:  zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,  sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,  czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Oświadczenie (zobowiązanie) należy złożyć w formie oryginału. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach