Przetargi.pl
Remont i przebudowa parteru budynku w celu utworzenia Domu Dziennego „Senior +” Lokalizacja obiektu: 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 41-400 Mysłowice, ul. Gwarków
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322 221 289, , fax. 322 221 289
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Gwarków 24
  41-400 Mysłowice, woj. śląskie
  tel. 322 221 289, , fax. 322 221 289
  REGON: 34471800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mops.myslowice.bip.info.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i przebudowa parteru budynku w celu utworzenia Domu Dziennego „Senior +” Lokalizacja obiektu: 41-400 Mysłowice ul. Świerczyny 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie remontu i przebudowy na parterze budynku zabytkowego przy ul. Świerczyny 1 w Mysłowicach (zlokalizowanego na działce nr 496/14) dla potrzeb utworzenia Domu Dziennego „Senior +" w Mysłowicach. Przedmiot zamówienia obejmuje, w szczególności: roboty przygotowawcze i zabezpieczające; roboty rozbiórkowe i demontażowe; roboty murarskie, tynkarskie, okładzinowe, malarskie, posadzkarskie i wykończeniowe; roboty montażowe stolarki okiennej, drzwiowej, pochwytów oraz uchwytów dla osób niepełnosprawnych i starszych; roboty w zakresie instalacji sanitarnej (wod.-kan., c.w.u., c.o., wentylacji); roboty w zakresie instalacji elektrycznej i słaboprądowej (instalacja elektryczna, modernizacja rozdzielni elektrycznej, instalacja okablowania strukturalnego); uporządkowanie terenu robót najpóźniej w dniu odbioru końcowego (wywóz i składowanie odpadów m.in. gruzu, złomu, itp.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45262500-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium na rzecz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mysłowicach, ul. Gwarków 24, 41-400 Mysłowice, w wysokości 5.000,00 zł, (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych), przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach