Przetargi.pl
„Budowa izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu opaskowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich”.

Prezydent Miasta Piekary Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 41-940 Piekary Śląskie, ul. Bytomska
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 323 939 379 , fax. 32 287 22 69
 • Data zamieszczenia: 2019-08-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prezydent Miasta Piekary Śląskie
  ul. Bytomska 84
  41-940 Piekary Śląskie, woj. śląskie
  tel. 323 939 379, fax. 32 287 22 69
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.piekary.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa izolacji przeciwwilgociowej oraz drenażu opaskowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Piekarach Śląskich”.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Zadanie obejmuje wykonanie hydroizolacji ścian fundamentowych poniżej poziomu terenu oraz wykonanie drenażu opaskowego. 2. Zakres robót dla wykonania hydroizolacji obejmuje: - roboty ziemne, - czyszczenie powierzchni ścian- 27,5 m2, - uzupełnienie tynków - 5,5 m2, - wykonanie izolacji przeciwwilgociowej bitumicznej (dwukrotne smarowanie)- 55 m2, - wykonanie warstwy termoizolacyjnej ze styropianu XPS gr. 10cm- 27,5 m2 - ułożenie folii kubełkowej- 55 m2, - roboty odtworzeniowe opaski wokół budynku, - roboty porządkowe 3. Zakres robót dla wykonania drenażu opaskowego: - roboty ziemne, - roboty rozbiórkowe, - ułożenie drenażu z rur PCV o średnicy min. 110 mm- 75 mb - wykonanie podsypki, zasypki - włączenie drenażu do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej, - roboty odtworzeniowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 8 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1. 2) Oświadczenia, o którym mowa w rozdziale 7.1 SIWZ według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ. 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik. 4) Kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej – zgodnie ze wzorem załączonym przez Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach