Przetargi.pl
Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego

BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 17-230 Białowieża, Park Pałacowy 11
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY
  Park Pałacowy 11
  17-230 Białowieża, woj. podlaskie
  REGON: 200664828
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont i konserwacja istniejących płotów szczelnych drewnianych w Ośrodku Hodowli Żubrów Białowieskiego Parku Narodowego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Remont płotów polega na wymianie przęseł ogrodzeniowych deskowych szczelnych o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej, całkowita wys. ok. 2,05 m) i obejmuje:-roboty demontażowe (zdemontowanie istniejących tablic i oznakowania – do ponownego montażu, zdemontowanie istniejącego wypełnienia przęseł ogrodzenia (deski i rygle drewniane), słupów przeznaczonych do wymiany (sztuk 2) oraz słupów przeznaczonych do ponownego osadzenia (sztuk 5)- prostowanie 15 istniejących słupów- ponowne zabetonowanie 5 słupów (osadzenie słupów w nowym fundamencie)-2 słupy do wymiany – dostarczenie nowych słupów + wykonanie fundamentu; do wbetonowania słupków użyć betonu klasy C16/20, fundament o wym. 40x25cm posadowić na głębokości min. 1,0m, zbrojenie główne 4x pręty stalowe Ø 12, strzemiona Ø 6 co 15 cm-oczyszczenie i odmalowanie wszystkich słupów ogrodzeniowych min. 2-krotnie farbą chlorokauczukową w kolorze czarnym-montaż elementów drewnianych poszczególnych przęseł; materiał na przęsła: deski- tarcica iglasta (sosna lub świerk) - wym. 38mm; rygle (kantówki) sosnowe - wym. 120/100mm; listwa dystansowa (sosna lub świerk) - wym. 5/20mm; słupki pod daszek ogrodzenia (sosna) - wym. 100/100mm; deski iglaste na daszek (sosna lub świerk) - wym. 25/180mm-tarcica impregnowana środkiem grzybobójczym, owadobójczym i trwale zabezpieczającym drewno przed czynnikami atmosferycznymi – malowana dwukrotnie lub nasączana ciśnieniowo; środek impregnujący i grzybobójczy oleisty, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, koloryzujący – kolor do ustalenia z Zamawiającym-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;UWAGA: PRZEDMIOTOWY ODCINEK PŁOTU ZNAJDUJE SIĘ NA TERENIE TRUDNO DOSTĘPNYM.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.Konserwacja płotów obejmuje odpowiednio 340 m płotu szczelnego o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej), całkowita wys. ok. 2,05 m. Zadanie obejmuje:- odkrzaczenie i obkaszanie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie płotu – ok. 30 % długości płotu-zdemontowanie elementów (tablic, oznaczeń, itp.) zamontowanych do płotu – do ponownego montażu-oczyszczenie wszystkich elementów drewnianych przęseł (desek, rygli i daszku)-drobne naprawy polegające na wymianie zniszczonych/brakujących elementów (np. desek opierzenia, okapów, itp.) – ok. 5%.Materiał na wymieniane elementy: tarcica iglasta (sosna lub świerk), wymiary w nawiązaniu do elementów istniejących wymienianych.-dwukrotna konserwacja środkiem impregnującym, owadobójczym i grzybobójczym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, wykonana metodą min. 2-krotnego malowania bądź metodą oprysku ciśnieniowego; preparat koloryzujący – kolor w nawiązaniu do koloru płotu istniejącego (do ustalenia z Zamawiającym),-oczyszczenie elementów metalowych-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań;-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;2) Przy realizacji zamówienia nie jest możliwe wykonywanie części 1 i 2 jednocześnie ze względu na konieczność przemieszczania żubrów między zagrodami. Kolejność wykonywania zamówienia zostanie uzgodniona z Zamawiającym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.Konserwacja płotów obejmuje odpowiednio 300 m płotu szczelnego o wys. typowej 2,0 m (do deski okapowej), całkowita wys. ok. 2,05 m. Zadanie obejmuje:- odkrzaczenie i obkaszanie chwastów w bezpośrednim sąsiedztwie płotu – ok. 30 % długości płotu-zdemontowanie elementów (tablic, oznaczeń, itp.) zamontowanych do płotu – do ponownego montażu-oczyszczenie wszystkich elementów drewnianych przęseł (desek, rygli i daszku)-drobne naprawy polegające na wymianie zniszczonych/brakujących elementów (np. desek opierzenia, okapów, itp.) – ok. 5%.Materiał na wymieniane elementy: tarcica iglasta (sosna lub świerk), wymiary w nawiązaniu do elementów istniejących wymienianych.-dwukrotna konserwacja środkiem impregnującym, owadobójczym i grzybobójczym, odpornym na działanie warunków atmosferycznych, wykonana metodą min. 2-krotnego malowania bądź metodą oprysku ciśnieniowego; preparat koloryzujący – kolor w nawiązaniu do koloru płotu istniejącego (do ustalenia z Zamawiającym),-oczyszczenie elementów metalowych-zamontowanie zdemontowanych wcześniej tablic i oznakowań;-uporządkowanie terenu prowadzonych robót;2) Przy realizacji zamówienia nie jest możliwe wykonywanie części 1 i 2 jednocześnie ze względu na konieczność przemieszczania żubrów między zagrodami. Kolejność wykonywania zamówienia zostanie uzgodniona z Zamawiającym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, STWiOR,przedmiary.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach