Przetargi.pl
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w m. Tołcze gm. Turośń Kościelna wraz z rozbiórką i budową urządzeń teletechnicznych II.

Powiat Białostocki - Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-522 Białystok, Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Białostocki - Powiatowy Zarząd Dróg w Białymstoku
  Zaścianki, Szosa Baranowicka 37
  15-522 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 9661579415
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.bialystok.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w m. Tołcze gm. Turośń Kościelna wraz z rozbiórką i budową urządzeń teletechnicznych II.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na Przebudowie chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1547B w m. Tołcze gm. Turośń Kościelna wraz z rozbiórką i budową urządzeń teletechnicznych II.Szczegółowy opis zamówienia stanowi rozdział III niniejszego SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 2 000,00 złotych.2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:3.1. pieniądzu,3.2. gwarancjach bankowych,3.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,3.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:PKO BP SA 69 1020 1332 0000 1502 0385 79506. Wadium w pieniądzu uznaje się za wniesione z chwilą wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.7. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu, oryginał gwarancji lub poręczenia należy złożyć w postaci elektronicznej.8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi wadium formie innej niż w pieniądzu, z treści dokumentu musi jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w pkt. 13.11 bez potwierdzenia tych okoliczności.9. Treść gwarancji (poręczenia) wadialnej musi zawierać następujące elementy:9.1. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,9.2. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;9.3. kwotę gwarancji/poręczenia,9.4. zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.10. Zamawiający dokona zwrotu wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:- upływu terminu związania ofertą;- zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;- unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin jego wniesienia.11. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana utraci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli:11.1. odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;11.2. nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,11.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.12. Zgodnie z art. 98 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1 ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.13. Zamawiający zwraca niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 7 dni wadium na wniosek Wykonawcy:- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;- którego oferta została odrzucona.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczymZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań1.2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowejZamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;1.4. zdolności technicznej lub zawodowej – w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się, że:a) wykonał (zakończona robota) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej:- 2 roboty budowlane polegające na wykonaniu nawierzchni lub chodników z kostki brukowej betonowej lub kamiennej w ilości min. 400 m2 każda.b) dysponuje lub będzie dysponował:- osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, posiadającą min. 24 miesiące doświadczenia przy budowie lub przebudowie dróg/ulic na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót (należy wskazać do oferty);- osobą, którą skieruje do realizacji niniejszego zamówienia, jako kierownika robót telekomunikacyjnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333, z późn. zm.) lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe, które zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych,
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-10-03

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach