Przetargi.pl
Budowa małej architektury w ramach zadnia pn. ”Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kąty.”

GMINA DZIADKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 17-306 Dziadkowice, 13
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIADKOWICE
  13
  17-306 Dziadkowice, woj. podlaskie
  REGON: 050659272
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa małej architektury w ramach zadnia pn. ”Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kąty.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na zagospodarowaniu terenu części działki oznaczonej nr ewid. 453 pod budowę małej architektury w ramach projektu pod nazwa utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Kąty, gmina Dziadkowice. Prace budowlane należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ – dokumentacja techniczna.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach, a każda z nich stanowi przedmiot odrębnego postępowania przetargowego.3. Zamawiający będzie zobowiązany do zapewnienia i udostępnienia terenu budowy.4. Zakresem zadania inwestycyjnego jest wydzielenie z części działki terenu pod budowę ciągów pieszych, placu ogniskowego z ławkami i stacją do segregacji odpadów oraz siłowni plenerowej dla osób dorosłych oraz seniorów, która wyposażona zostanie w zestaw urządzeń do ćwiczeń odpornych na warunki atmosferyczne. Plac zabaw z wyodrębnioną strefą dla dzieci w wieku szkolno-przedszkolnym z urządzeniami konstrukcji stalowej. Urządzenia posiadają certyfikaty wystawione przez jednostki akredytowane lub deklarację zgodności. Nawierzchnia pod powierzchnią siłowni oraz placem zabaw wyłożona matą przerostową na podbudowie z podsypki piaskowej grubości 25cm. Od strony północnej działki zaprojektowano wykonanie ogrodzenie działki z paneli cynkowanych ogniowo i malowanych proszkowo.5. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w dokumentacji technicznej – Załącznik nr 4 do SWZ.6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanym wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach