Przetargi.pl
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice.

GMINA DZIADKOWICE ogłasza przetarg

 • Adres: 17-306 Dziadkowice, 13
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA DZIADKOWICE
  13
  17-306 Dziadkowice, woj. podlaskie
  REGON: 050659272
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na termomodernizacji budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Dziadkowice. 2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówień w częściach, a każda z nich stanowi odrębne postępowanie przetargowe. 3. Szczegółowy opis, zakres zamówienia znajduje się w Dokumentacji technicznej – Załącznik nr 5 do SWZ.4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 4 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach