Przetargi.pl
Remont budynku nr 114 na terenie JW w Białymstoku

25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku ogłasza przetarg

 • Adres: 15-325 Białystok, Kawaleryjska 70
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 25. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Białymstoku
  Kawaleryjska 70
  15-325 Białystok, woj. podlaskie
  REGON: 200689828
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont budynku nr 114 na terenie JW w Białymstoku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Obiekt objęty opracowaniem jest budynkiem jednonawowym, o konstrukcji stalowej. wymiarach 27,26 x 9,26 m , w kształcie prostokąta, parterowy , z dwuspadowym dachem krytym blachą trapezową. Budynek ma wysokość 4,50 m (od poziomu terenu do kalenicy głównej). Powierzchnia użytkowa wynosi 252 m2. Kubatura obiektu 928m3. Obiekt zmieni dotychczasowe przeznaczenie z magazynu ogólnego użytku na garażowy. Ustrój konstrukcyjny budynku o ustroju ramowym stanowi dźwigar kratowy z ceowników wraz z słupami dwuteowymi IPE 140. Stężenia w z profili C80 w ścianach zewnętrznych i połaci dachowej budynku usztywniają budynek w obu kierunkach. Rygle ścienne stanowią oparcie dla blachy fałdowej przeznaczonej do demontażu. Obudowę ścian będzie stanowić płyta warstwowa z rdzeniem z pianki poliuretanowej gr. 60 mm w kolorze jasnoszarym (RAL 9006). Konstrukcję budynku przewidziano do zdemontowania, oczyszczenia, zagruntowania oraz zabezpieczenia farbami chlorokauczukowymi w kolorze szarym (zbliżonym do koloru płyt) odpornymi na czynniki atmosferyczne oraz chemiczne. Całość konstrukcji należy ponownie zamontować z zastosowaniem nowych połączeń śrubowych, bądź spawu. Obecna posadzka podlega rozbiórce. Konstrukcję posadowić na nowo wykonanym wieńcu i rdzeniach słupowych w murkach. Posadzkę budynku stanowić będzie płyta betonowa gr. 10 cm z betonu C 30/37 wzmacnianym dodatkowo zbrojeniem rozproszonym z włókien polipropylenowych dług. włókien - 29mm na podkładzie z folii gr. 0,2 mm oraz chudego betonu gr. 10 cm. Istniejąca posadzka podlega wymianie. Projektowany poziom posadzki będzie niższy dla zapewnienia min. 3,25 m wysokości w świetle bramy wjazdowej.Stolarkę budynku przewidziano do wymiany i wykonania nowych otworów w wyznaczonych miejscach zgodnie z załączonym schematem. Wrota garażowe wykonać jako ręcznie otwierane, dwuskrzydłowe, stalowe z wypełnieniem z paneli pokrytych blachą stalową ocynkowaną, powlekaną farbą poliestrową w kolorze szarym (RAL 9006) wypełnionych pianką poliuretanową gr. 40 mm. Brama ze skrzydłami pełnymi w podziale symetrycznym, otwierane na zewnątrz, wyposażone w zamek w wkładką, uchwyty do otwierania oraz uszy na kłódkę od strony zewnętrznej, rygle do blokowania skrzydła górą i dołem, stopki do blokowania skrzydeł w pozycji otwartej.W związku z remontem budynku magazynowego zachodzi potrzeba wykonania remontu nawierzchni dojazdu oraz opaski wokół budynku. Podjazdy wykonać z kostki brukowej prostokątnej fazowanej gr. 8 cm w kolorze szarym na podbudowie piaskowo-cementowej. Wymienić krawężniki na połączeniu nowych podjazdów z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, na krawężniki najazdowe typu ciężkiego w kolorze szarym. Opaskę wykonać z kostki brukowej prostokątnej fazowanej gr. 6cm w kolorze szarym na podbudowie piaskowej, z obrzeżami chodnikowymi gr 6cm. Obsługa komunikacyjna przedmiotowego budynku ulegnie zmianie. Remontowane ciągi komunikacyjne realizowane będą w nawiązaniu do przebiegu wysokościowego dojazdu wewnętrznego, poziomu posadzki remontowanego budynku, naturalnej konfiguracji terenu oraz w sposób zapewniający sprawne odprowadzenia wód opadowych poza obrys budynku. Wody opadowe z remontowanych nawierzchni odprowadza się zgodnie ze stanem istniejącym na przyległy zieleniec. Wody z remontowanego dojazdu od strony północno- zachodniej do istniejącego wpustu ściekowego podłączonego do istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej. Prace elektryczne polegają na zamontowaniu złącza kablowego wraz doprowadzeniem zasilania z innego złącza. Złącze kablowe wyposażyć w RB1x2, FR100 z wyzwalaczem z GWP, RCD40A-2P, RCD 4P, B32x1, B16x2, B10x2, gniazdo 230, Gniazdo 32A5P, zegar astronomiczny do sterowania oświetleniem zewnętrznym. Całość instalacji wewnętrznej podlega wymianie zgodnie z załączonymi schematami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach