Przetargi.pl
Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej Biebrza - Łamane Grądy”

GMINA RAJGRÓD ogłasza przetarg

 • Adres: 19-206 Rajgród, ul. Warszawska 32
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 86 272 19 40 , fax. 86 272 19 41
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA RAJGRÓD
  ul. Warszawska 32
  19-206 Rajgród, woj. podlaskie
  tel. 86 272 19 40, fax. 86 272 19 41
  REGON: 450669743
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadzór inwestorski na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej Biebrza - Łamane Grądy”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa drogi gminnej Biebrza - Łamane Grądy”.2. Pełna dokumentacja zadania nad, którym pełniony będzie nadzór jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego: ZPI.271.16.2022 Przebudowa drogi gminnej Biebrza - Łamane Grądy - BIP - Urząd Miejski w Rajgrodzie (wrotapodlasia.pl)3. W każdym przypadku użycia w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt oraz ust. 3 ustawy Pzp wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazu „lub równoważne”.4. Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych.5. Inspektor nadzoru inwestorskiego pełnić będzie funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88), zgodnie z zakresem określonym w art. 25 i art. 26 ww. ustawy oraz przepisami wykonawczymi.6. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie wykonywać zlecony nadzór zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.7. Do podstawowych obowiązków Inspektora Nadzoru m. in. należy:1) reprezentowanie Zamawiającego przy wykonywanych na jego rzecz robotach budowlanych przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,2) ochrona interesów Zamawiającego oraz współdziałanie z nim i wszystkimi uczestnikami procesu inwestycyjnego mając na względzie dotrzymanie postanowień umowy zawartej z Wykonawcą robót budowlanych,3) wykonywanie czynności inspektora nadzoru inwestycyjnego w ramach umocowania określonego w umowie i zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, 4) zapewnienie skuteczności nadzoru inwestorskiego, dokonując w każdym czasie kontroli jakości wykonywanych robót budowlanych, zabudowanych materiałów oraz postępu robót,5) sprawdzanie i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających.6) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych, niedopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz materiałów, które nie zostały wyszczególnione w ofercie Wykonawcy robót budowlanych,7) minimalna częstotliwość/liczba wizyt na budowie – 2 razy w tygodniu, 8) obecność na budowie na każde wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlanych objętych nadzorem,9) bieżąca współpraca z Zamawiającym: udzielanie informacji ustnych i pisemnych o stanie realizacji robót, udostępnianie Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z realizacją umowy,10) informowanie Zamawiającego o występujących utrudnieniach w realizacji robót oraz zaistniałych opóźnieniach i powodach tych opóźnień,11) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,12) potwierdzanie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbiorów częściowych i końcowych robót budowlanych oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości,13) udzielanie informacji oraz wskazówek Wykonawcy robót budowlanych i Zamawiającemu dotyczących realizacji inwestycji,14) potwierdzanie gotowości Wykonawcy robót budowlanych do odbiorów wykonanych robót lub odmowy gotowości,15) uczestnictwo w odbiorach częściowych i końcowym,16) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umowy zawartej z wykonawcą robót i dokumentacją projektową, w tym również z projektami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, dla wszystkich asortymentów robót;17) podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) materiałów, prefabrykatów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w oparciu o przepisy prawa, normy i wymagania sformułowane w umowie z wykonawcą robót, w dokumentacji projektowej, w tym w projektach budowlanych oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót;18) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót;19) sprawdzanie i zatwierdzanie dokumentacji powykonawczej przed odbiorem końcowym;20) sprawdzenie wytyczenia geodezyjnego głównych punktów i powiadomienia Wykonawcy o ewentualnych uchybieniach;21) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;22) żądania od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z dokumentacją projektową lub zgłoszeniem robót budowlanych;23) żądanie od Wykonawcy robót deklaracji właściwości użytkowych, atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących wbudowanych materiałów i urządzeń oraz sprawdzanie zgodności z wymaganiami Zamawiającego;24) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;25) dokonywanie sprawdzania i pisemnego ustosunkowania się do wniosku Wykonawcy robót budowlanych o zmianę umowy wraz z propozycją zmian i dokumentacją konieczną dla uzasadnienia żądania zmian;26) udział w naradach koordynacyjnych budowy;27) stosowanie się do innych poleceń i zarządzeń Zamawiającego nie wymienionych powyżej, które będą niezbędne do prawidłowej realizacji nadzorowanego zadania inwestycyjnego, 28) uczestnictwo w okresie trwania gwarancji i rękojmi przy przeglądach gwarancyjnych na zawiadomienie Zamawiającego, potwierdzenie usunięcia wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi, uczestnictwo w odbiorze pogwarancyjnym inwestycji, bez dodatkowego wynagrodzenia.8. Jeżeli w okresie realizacji robót budowlanych zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w Umowie z Wykonawcą, Inspektor Nadzoru powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji, co do ich zlecenia Wykonawcy.9. Bez zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie jest upoważniony do wydawania wykonawcy robót budowlanych polecenia wykonania robót dodatkowych i zamiennych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71247000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach