Przetargi.pl
Dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku.

Zespół Szkół w Grodzisku ogłasza przetarg

 • Adres: 17-315 Grodzisk, 1 Maja 34
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-09-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Grodzisku
  1 Maja 34
  17-315 Grodzisk, woj. podlaskie
  REGON: 052130512
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa miału węglowego do Zespołu Szkół w Grodzisku emiału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem o następujących parametrach techniczno – użytkowych:1) wartość opałowa (Qri) minimum 24 MJ/kg2) zawartość popiołu (części niepalnych)(Ar) – poniżej 12%3) zawartość siarki(Srt) – max 0,6 %4) wilgotność – max 16%5) granulacja (uziarnienie) – 3 – 31,5 mm, w tym:- zawartość nadziarna - max 5 %- zawartość podziarna – max 15 %2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający udziela zamówienia w częściach z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania. 3. Dostawy miału węglowego wraz z transportem i rozładunkiem realizowanebędą samochodami samowyładowczymi posiadającymi zabezpieczenie przewożonego miału przed wpływem warunków atmosferycznych, w sposób zapobiegający utracie walorów użytkowych. Miejsce dostawy: siedziba Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09242000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną