Przetargi.pl
„Remont elewacji zachodniej budynku „A” zlokalizowanego przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 152, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Łodzi”

Prokuratura Okręgowa w Łodzi ogłasza przetarg

 • Adres: 90-322 Łódź, Kilińskiego 152
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Prokuratura Okręgowa w Łodzi
  Kilińskiego 152
  90-322 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 000000253
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/po-lodz

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Remont elewacji zachodniej budynku „A” zlokalizowanego przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 152, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Łodzi”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje roboty budowlane polegające na remoncie elewacji zachodniej i remoncie balkonów budynku „A” przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 152, wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków miasta Łodzi pod numerem 361.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej nr 3026-7.261.3.2022.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).Zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert określonego w SWZ.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:1) pieniądzu, przelewem na rachunek Zamawiającego: NBP Oddział w Łodzi nr 93 1010 1371 0004 9113 9120 0000, z dopiskiem „Wadium do postępowania nr 3026-7.261.3.2022”.W przypadku wniesienia wadium przelewem w pieniądzu, decyduje data uznania kwotą wadium rachunku Zamawiającego.Wykonawca w tytule przelewu wpisuje sygnaturę postępowania, którego wadium dotyczy;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. 2020.299).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że:1) posiada niezbędne doświadczenie, tzn.:w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 5 robót budowlanych polegających na remoncie elewacji budynku wielorodzinnego lub budynku użyteczności publicznej, przy czym wartość każdej z robót nie była mniejsza niż 200 000,00 zł PLN brutto.2) dysponuje potencjałem osób skierowanych do realizacji zamówienia, tj.:- minimum jedną osobą, która zgodnie z wymogami art. 12 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.), czy odpowiednimi wcześniejszymi przepisami lub uprawnieniami zagranicznymi równoważnymi, uznanymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 12a ustawy prawo budowlane (tj. ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1646)) może pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie obejmującą kierowanie robotami budowlanymiw zakresie przedmiotu zamówienia, tj. posiada uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowew zakresie kierowania robotami budowlanymi, w tym kierowała minimum jednym zadaniem polegającym na remoncie elewacji budynku wielorodzinnego lub obiektu użyteczności publicznej o wartości zamówienia nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-26

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach