Przetargi.pl
Remont elewacji i wymiana stolarki zewnętrznej w ramach projektu „Wspieranie aktywności osób starszych i niesamodzielnych w gminie Jawornik Polski"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim ogłasza przetarg

 • Adres: 37232 Jawornik Polski 215, 215
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 16 645 40 14 w.33 , fax. 16 651 40 55
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworniku Polskim
  215
  37232 Jawornik Polski 215, woj. podkarpackie
  tel. 16 645 40 14 w.33, fax. 16 651 40 55
  REGON: 65144044000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://gopsjawornikpolski.naszops.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji i wymiana stolarki zewnętrznej w ramach projektu „Wspieranie aktywności osób starszych i niesamodzielnych w gminie Jawornik Polski"
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Nazwa nadana zamówieniu: Remont elewacji i wymiana stolarki zewnętrznej w ramach projektu „Wspieranie aktywności osób starszych i niesamodzielnych w gminie Jawornik Polski” Zamówienie objęte przedmiotowym postępowaniem zostało podzielone na dwie części: Część I – Remont elewacji budynku Część II – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2. Opis przedmiotu zamówienia: CZĘŚĆ I – Remont elewacji budynku Przedmiotem zamówienia jest: 1. Wykonanie elewacji ścian budynku 2. Wykonanie elewacji cokołu 3. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowanie 1) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją przetargową. 2) Zamawiający przewiduje elewację budynku w kolorze beżowo-brązowym – kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca przygotuje wersje kolorów od II do IV grupy cenowej i po wstępnym uzgodnieniu i przedstawi do akceptacji wersje kolorystyczne elewacji. Następnie po uzgodnieniu z Zamawiającym Wykonawca wykona min. 3 próbki kolorystyczne, z których Zamawiający wybierze ostateczną kolorystykę. Zamawiający przewiduje ozdobne imitacje metodą boniowania, na ścianach, słupach i pilastrach budynku (kolor do uzgodnienia i akceptacji z Zamawiającym). Poglądowy rysunek elewacji budynku stanowi załącznik nr 8.1 do niniejszej SIWZ. 3) Obróbki blacharskie i orynnowanie w kolorze ceglasto – czerwonym. Ostateczny odcień do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego. 4) Kolorystykę poszczególnych elementów zadania należy uzgodnić z Zamawiającym. 5) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich kart produktów, certyfikatów i atestów na wbudowane materiały oraz kart gwarancyjnych jeśli takie posiada. 6) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2013.1409 z późn. zm.) innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 7) Na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu właściwe skalkulowanie oferty oraz prawidłową realizację zamówienia. 8) Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i rozwiązania spełniają wymagania określone przez normy i przepisy oraz przez Zamawiającego. 9) Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia dyspozycji wynikających z art. 29 i 7 Ustawy, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 10) Stosownie do treści art. 30 ust. 8 Ustawy, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załącznik od SIWZ. 11) Dodatkowy element opisu przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna – załącznik nr 10, rysunki poglądowe elewacji - załącznik nr 8.1 do niniejszej SIWZ. 12) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za wbudowane materiały i użyte urządzenia. 13) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ wraz z załącznikami. 14) Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanych przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 15) W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. 16) Wynagrodzenie, jakie Wykonawca może uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 17) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomości. 18) Zamawiający zachęca Wykonawców do wykonania wizji lokalnej terenu budowy w ramach przeprowadzanego postepowania. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. CZĘŚĆ II – Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Przedmiotem zamówienia jest: 1. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia wraz z obrobieniem szpaletów wewnętrznych 1) Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, organizacji placu budowy, wykonania wszelkich badań i prób, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do obiektu do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wykonanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca winien prowadzić roboty zgodnie z dokumentacją przetargową. 19) Zestawienie stolarki okienne i drzwiowej stanowi załącznik nr 8.2 do niniejszej SIWZ Okna i drzwi w kolorze białym. Ostateczny kolor stolarki zewnętrznej do uzgodnienia i akceptacji przez Zamawiającego. 2) Kolorystykę poszczególnych elementów zadania należy uzgodnić z Zamawiającym. 3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wszystkich kart produktów, certyfikatów i atestów na wbudowane materiały oraz kart gwarancyjnych jeśli takie posiada. 4) Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia, spełniając wymagania ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U.2013.1409 z późn. zm.) innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 5) Na wykonawcy spoczywa obowiązek dokonania wszelkich niezbędnych czynności mających na celu właściwe skalkulowanie oferty oraz prawidłową realizację zamówienia. 6) Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Zamawiający w niniejszym postępowaniu dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w SIWZ, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty i rozwiązania spełniają wymagania określone przez normy i przepisy oraz przez Zamawiającego. 7) Wskazanie w opisie przedmiotu zamówienia: znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, nie ma na celu naruszenia dyspozycji wynikających z art. 29 i 7 Ustawy, a służy jedynie jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań jakościowych i technologicznych Zamawiającego. 8) Stosownie do treści art. 30 ust. 8 Ustawy, Zamawiający informuje, że wymagania o których mowa w przywołanym przepisie, Zamawiający określił w Szczegółowej Specyfikacji Technicznej, stanowiących załącznik od SIWZ. 9) Dodatkowy element opisu przedmiotu zamówienia stanowi kosztorys ofertowy – załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ, szczegółowa specyfikacja techniczna – załącznik nr 10, zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej – załącznik nr 8.2 do niniejszej SIWZ. 10) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy oraz za wbudowane materiały i użyte urządzenia. 11) Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z SIWZ wraz z załącznikami. 12) Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanych przez wykonawcę, zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego wynagrodzenia. 13) W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio zabezpieczyć wykonywanie prac. 14) Wynagrodzenie, jakie Wykonawca może uzyskać z tytułu realizacji przedmiotowego zamówienia jest wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego. 15) Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób umożliwiający dostępność dla osób z niepełnosprawnościami w zakresie przejazdu/dojazdu do nieruchomości. 16) Zamawiający zachęca Wykonawców do wykonania wizji lokalnej terenu budowy w ramach przeprowadzanego postepowania. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca. 5. Materiały i urządzenia równoważne: 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu – także w dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne („lub równoważne” – art. 29 ust 3 ustawy pzp). Dotyczą one wszystkich elementów / składników opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu, które są wymagane od wykonawcy. Zamawiający przygotowując opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postepowaniu wskazał wszystkie znane mu przypadki i w każdym z nich podał zasady oceny rozwiązań równoważnych. Jeżeli wykonawca stwierdzi / zauważy, analizując opis przedmiotu zamówienia, że nie są to wszystkie przypadki, prosi się wykonawcę, aby niezwłocznie/przed terminem składania ofert przekazał zamawiającemu tą informację wskazując to w zapytaniu dotyczącym opisu przedmiotu zamówienia i zasad oceny rozwiązań równoważnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: CZĘŚC I: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100) CZĘŚĆ II: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących form: - pieniądzu (nr konta GOPS Jawornik Polski – 13 9106 1018 2004 1000 2421 0001 BS Przeworsk O/Jawornik Polski) - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014r. poz.1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240) 3. Potwierdzoną Kopię dowodu uiszczenia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty 4. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być załączone do oferty w formie oryginału. 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Za datę wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia czasu wpływu wadium na swoje konto. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 7. Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej musi mieć datę początkową ważności równą co najmniej terminowi złożenia oferty określonej w siwz, a datę końcową ważności upływającą najwcześniej w ostatnim dniu związania ofertą wymaganą zapisami siwz. 8. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 9. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, i nieodwołalne na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art.46 ust.4a i 5 pzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: - Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. - Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie. b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wprowadza żadnego opisu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 4. Każdy wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ( http://gopsjawornikpolski.naszops.pl/bip) informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy, przekażą Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA: W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (Konsorcjum, spółka cywilna), wymóg złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 dotyczy każdego partnera konsorcjum/wspólnika spółki cywilnej. ETAP SKŁADANIA OFERT: 1. Wypełniony i podpisany formularz oferty - załącznik Nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączona jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie. (jeśli dotyczy) 3. Pisemne zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji ich potencjału technicznego, kadrowego lub finansowego na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (jeśli dotyczy). ETAP PO DOKONANIU OCENY OFERT: 1. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych do opisywanych przez Zamawiającego, obowiązek udowodnienia ich równoważności z wymaganiami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. Wykonawca musi w takim przypadku załączyć zestawienie materiałów równoważnych wraz z innymi niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie w/w wymagań np. kart urządzeń, kart katalogowych, certyfikaty bezpieczeństwa, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, dokumentację techniczną rozruchową urządzeń (DTR). Dokumenty należy przedłożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach