Przetargi.pl
Dostawa materiałów i urządzeń poligraficznych w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli ogłasza przetarg

 • Adres: 37450 Stalowa Wola, ul. 1 Sierpnia
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 158 420 640 , fax. 158 422 691
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Woli
  ul. 1 Sierpnia 26
  37450 Stalowa Wola, woj. podkarpackie
  tel. 158 420 640, fax. 158 422 691
  REGON: 24158300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.stalowowolski.pl/index.php/jednostki-organizacyjne/zespol-szkol-ponadgimnazjalnych-nr-2

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów i urządzeń poligraficznych w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów i urządzeń poligraficznych w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”. 2. Dostarczane materiały i sprzęt winny być fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych. 3. Zamawiający oczekuje wysokiej jakości materiałów i sprzętu oraz bezwzględnej terminowości zleceń. 4. Oferowane materiały, urządzenia i sprzęt muszą posiadać wszelkie wymagane prawem atesty i badania, muszą być fabrycznie nowe, posiadać oryginalne opakowanie z zabezpieczeniami stosowanymi przez danego producenta. 5. Materiały i sprzęt muszą być oryginalnie zabezpieczone przez producenta w sposób gwarantujący, iż produkt nie był użyty od momentu wyprodukowania. Muszą one posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący produkt, znak firmowy producenta, kod produktu, typ oraz model sprzętu oraz ewentualny termin ważności. 6. Sukcesywne dostawy materiałów i urządzeń poligraficznych dla uczniów i słuchaczy biorących udział w stażach, praktykach i kursach w ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” następować będą w ciągu 7-21 dni roboczych od dnia zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego za pośrednictwem telefonu lub faksu zgodnie z deklaracją Wykonawcy w formularzu ofertowym. 7. Sukcesywny czas dostawy materiałów i urządzeń poligraficznych ramach projektu „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców” zgodnie z Rozdziałem XVII SIWZ stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. 8. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonego przedmiotu zamówienia w przypadku złej jakości lub niezgodne z ustalonymi parametrami. 9. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 12 miesięcznej gwarancji jakości na oferowany towar. Faktyczny okres udzielanej gwarancji na dostarczane materiały, urządzenia oraz sprzęt winien wynikać z deklaracji wykonawcy w formularzu ofertowym. Okres udzielanej gwarancji na dostarczane materiały oraz sprzęt stanowi poza cenowe kryterium oceny ofert. 10. Dostawa odbywać się będzie w uzgodnionym terminie do siedziby Zamawiającego, w godz. od 700 do 1500, od poniedziałku do piątku. 11. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wraz z dostawą przedmiotu umowy dokumentów niezbędnych do użytkowania przedmiotu dostawy zgodnie z jego przeznaczeniem, tj.: - instrukcji użytkowania, - opisy techniczne, - inne dokumenty potwierdzające spełnianie wymogów określonych dla materiałów i urządzeń. 12. Dostarczone dokumenty będą sporządzone w języku polskim. 13. Każdorazowo po dostawie sporządzany będzie protokół odbioru częściowego/końcowego dostawy, stanowiący podstawę wystawienia faktury oraz obliczenia okresu gwarancji na dostarczony asortyment. 14. Dowóz zamawianego asortymentu do siedziby Zamawiającego odbywał się będzie na koszt Wykonawcy. 15. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianych materiałów, urządzeń oraz sprzętu zostały zawarte w załączniku nr 1 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. 16. Liczba poszczególnego asortymentu wymienionego w Załączniku nr 1 SIWZ – SOPZ oraz nr 2– Formularz cenowy ma wymiar szacunkowy i służy jedynie wyłonieniu najkorzystniejszego wykonawcy. 17. Rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanych dostaw w oparciu o ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym – Załącznik nr 2 do SIWZ. Ceny jednostkowe podane w Formularzu cenowym nie mogą ulec zwiększeniu przez cały okres realizacji umowy. 18. Z realizacji przedmiotu zamówienia sporządzany jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia, który podpisuje upoważniony przedstawiciel Zamawiającego. 19. W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia Zamawiający uwzględni wszystkie uwagi w protokole odbioru przedmiotu zamówienia oraz wezwie Wykonawcę pisemnie lub faxem do należytego wykonania w terminie 3 dni roboczych tych części przedmiotu zamówienia, których sposób wykonania lub jakość zostały zakwestionowane przez przedstawicieli Zamawiającego w trakcie sprawdzenia. 20. W przypadku zgłoszenia reklamacji, Zamawiający zobowiązany jest zwrócić na koszt Wykonawcy towar będący przedmiotem reklamacji w celu wymiany na wolne od wad. 21. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wszelkich materialnych rezultatów przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową. 22. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność materialnych rezultatów dostaw przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, SOPZ i Formularzu cenowym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42991000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych) do dnia 24 maja 2018 r., do godziny 14:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2017 r., poz. 1579 t.j.), tj.: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804). 2. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 30 9430 0006 0000 0316 2000 0009 – Nadsański Bank Spółdzielczy, z dopiskiem „Wadium – Dostawa materiałów i urządzeń poligraficznych w ramach projektu „Powiat stalowowolski stawia na zawodowców”. 3. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty 4. Zamawiający dokonuje zwrotu wniesionego przez wykonawców wadium w trybach i na zasadach określonych w art. 46 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1) formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę; 2) formularz cenowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę – załącznik nr 2; 3) parafowany wzór umowy; 4) dowód wniesienia wadium. 2. Wykonawca wraz z ofertą winien załączyć: 1) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu; 2) oświadczenie wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp – wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia; 3) zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy). 4) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną