Przetargi.pl
„Zagospodarowanie zachodniej części terenu wokół Centrum utwardzonymi ścieżkami, urządzeniami rehabilitacyjno-rekreacyjnymi i elementami małej archiektury z dostępem dla osób niepełnosprawnych.”

Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza przetarg

 • Adres: 38440 Iwonicz Zdrój, ul. Ks. Jana Rąba
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 134 350 612 , fax. 134 350 612
 • Data zamieszczenia: 2018-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
  ul. Ks. Jana Rąba 22
  38440 Iwonicz Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 134 350 612, fax. 134 350 612
  REGON: 37001691600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.crriwonicz.sanatoria.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Zagospodarowanie zachodniej części terenu wokół Centrum utwardzonymi ścieżkami, urządzeniami rehabilitacyjno-rekreacyjnymi i elementami małej archiektury z dostępem dla osób niepełnosprawnych.”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie zagospodarowania części zachodniej terenu wokół Centrum utwardzonymi ścieżkami, urządzeniami rehabilitacyjno- rekreacyjnymi i elementami małej architektury z dostępem dla osób niepełnosprawnych. krótki opis : 1. nasypanie placu pod urządzenia rekreacyjne 2. zmiana ukształtowania terenu - projektowana skarpa 3. utwardzenie ścieżek kostką brukową 4. mury oporowe z gabionów 5. montaż elementów małej architektury: pergole, ławki parkowe, kosze na śmieci, lampy parkowe, urządzenia rekreacyjne, nasadzenia roślin 6. projektowana barierka ochronna 7. projektowana altana drewniana pow. 19,60 m2 8. rozbudowa wewn. instalacji elektrycznej 9. ułożenie drenażu rozsączającego 10. budowę pochylni dla niepełnosprawnych od strony zachodniej] z rozbiórką istniejących schodów terenowych 11. wymianę nawierzchni ścieżki odbojowej 12. przełożenie instalacji gazowej Roboty budowlane będą prowadzone w trakcie trwania turnusu rehabilitacyjnego w obiekcie CRR KRUS w Iwoniczu-Zdroju, w związku z powyższym teren budowy musi być odpowiednio zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych, a trwające prace nie będą stanowiły zagrożenia dla osób i zakłócenia pracy Centrum. Roboty budowlane mogą być wykonywane w godzinach 6.00 do 22.00.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45215110-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy w BGK O/Rzeszów nr 30 1130 1105 0005 2102 6020 0006 z dopiskiem „Wadium na zagospodarowanie terenu Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju”. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w pkt. 9.3., przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt. 9.2 ppkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: - dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, - dokumenty te zostaną złożone w oryginale (oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty). 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności : wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okres gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach