Przetargi.pl
Remont elewacji i termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie

Gmina Czarna Woda ogłasza przetarg

 • Adres: 83-262 Czarna Woda, Mickiewicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 5878855 w. 38, , fax. 585 878 801
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czarna Woda
  Mickiewicza 7
  83-262 Czarna Woda, woj. pomorskie
  tel. 058 5878855 w. 38, , fax. 585 878 801
  REGON: 19024010700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czarna-woda.pl, umcw.bip.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji i termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest remontu elewacji i termomodernizacji Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych: 1) remont dachu: • ST-1 roboty przygotowawcze, • ST-2 roboty betoniarskie, • ST-3 roboty murowe, • ST-4 ocieplenie stropodachu, • ST-5 obróbki blacharskie. 2) remont elewacji: • ST-1 roboty przygotowawcze, • ST-2 roboty zbrojarskie, • ST-3 roboty betoniarskie, • ST-4 wymiana drzwi, • ST-5 ocieplenie, tynkowanie i malowanie elewacji budynku, • ST-6 wymiana instalacji odgromowej, • ST-7 roboty malarskie. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Projektowane prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opisem technicznym oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zapewnieniem likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają: - projekty budowlane wraz z specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, - przedmiary robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. 3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 11 8342 0009 4003 2001 2000 0004 (decyduje DATA UZNANIA WPŁATY NA KONCIE zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. do 26.09.2019 r. do godz. 11:00). Kserokopię dowodu wpłaty należy dołączyć do oferty. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 6. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp kserokopię dokumentu wadium należy trwale złączyć z ofertą, a oryginał złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego albo oryginał złożyć wraz z ofertą, ale w oddzielnej kopercie. 7. W przypadku gwarancji (poręczeń) z ich treści musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ustawy Pzp. 8. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 10. Przypadki, w których wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz zamawiającego: a) odmowa podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) niewniesienie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w SIWZ, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo. 12. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Prawa zamówień publicznych.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań, co do tego warunku. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: wg SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach