Przetargi.pl
Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku

Wodociągi Słupsk Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 76-200 Słupsk, ul. E. Orzeszkowej
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 059 8426051 do 57,59 8400039 , fax. 059 8422207, 0590840 00 39
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
  ul. E. Orzeszkowej 1
  76-200 Słupsk, woj. pomorskie
  tel. 059 8426051 do 57,59 8400039, fax. 059 8422207, 0590840 00 39
  REGON: 00000000000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont pokrycia dachowego papowego budynku B na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  4.1. Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane polegające na remoncie pokrycia dachowego papowego budynku A na terenie Bazy Spółki „Wodociągi Słupsk” przy ul. E. Orzeszkowej 1 w Słupsku. 4.2. Zakres robót remontowo-budowlanych obejmuje w szczególności: 1) Remont pokrycia dachowego budynku B; 2) Przygotowanie istniejącego pokrycia papowego poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie powierzchni; 3) Drobne naprawy pokrycia z papy zgrzewalnej polegające na umocowaniu pokrycia, zakitowaniu, uszczelnieniu oraz podklejeniu i zgrzaniu złączy; 4) Naprawa starego pokrycia polegająca na wstawieniu łat z papy termozgrzewalnej podkładowej gr. min. 5,0mm w miejscach pęcherzy – poprzez nacięcie i/lub wycięcie oraz w miejscach zagłębień i nierówności istniejącego pokrycia; 5) Wymiana papy w obrębie obróbek ogniomurów; 6) Usunięcie sfalowań i nierówności na starym podłożu; 7) Wymiana rynien i rur spustowych z PCV na stalowe z blachy powlekanej; 8) Wymiana obróbek blacharskich – pasów nadrynnowych oraz ogniomurów; 9) Montaż kominków wentylacyjnych; 10) Wykonanie dachowej powłoki ochronnej, dwuwarstwowej z dwuskładnikowej wodoszczelnej powłoki np. w technologii firmy MATHY na bazie zdyspergowanych w wodzie polimerów akrylowych Dacfill z zastosowaniem siatki wzmacniającej Dacfill-fleece, Zamawiający dopuszcza przyjęcie kompleksowej technologii wykonania powłoki innego producenta; 11) Demontaż oraz ponowny montaż i zamocowanie (przyklejenie) istniejących złączy instalacji odgromowych; 12) Przemurowanie jednego komina ponad dachem z cegły klinkierowej pełnej; 13) Oczyszczenie oraz malowanie stalowych wywietrzaków dachowych; 14) Wymiana pokrycia wiatrołapu budynku B; 15) Wymiana izolacji cieplnej oraz sufitu podwieszanego wiatrołapu budynku B; 16) Usunięcie, wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórek; 17) Uporządkowanie terenu remontu; 18) Wykonanie robót pomocniczych i tymczasowych, m.in.: ustawienie rusztowań, wyciągów, daszków zabezpieczających przy wejściach do budynku, zabezpieczenie terenu prac itp. 4.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w części III OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45260000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określił warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty - załącznik nr 1 do IDW. 2) Szczegółowy kosztorys ofertowy. 3) Zaparafowana Karta Gwarancyjna – załącznik nr 5 do IDW. 4) Oświadczenie wymienione w punkcie 8.1. IDW. 5) Stosowne Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach