Przetargi.pl
Budowa ul. Siostry Faustyny i ul. Wierzbowej na osiedlu Nowe w mieście Żukowo w ramach poprawy połączenia komunikacyjnego i bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie drogi krajowej nr 20

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83-330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2019-10-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83-330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300
  REGON: 00000000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.zukowo.pl/m,2039,zamowienia.html

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. Siostry Faustyny i ul. Wierzbowej na osiedlu Nowe w mieście Żukowo w ramach poprawy połączenia komunikacyjnego i bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie drogi krajowej nr 20
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres robót budowlanych: 1) Budowa drogi (ul. Faustyny i Wierzbowej) o nawierzchni bitumicznej - długość drogi ok. 330 mb i szerokości 6 m, 2) Należy wykonać sięgacze w ul. Klonową 1 Lipową na długość 6 m – uzbrojenie i nawierzchnia zgodnie z dokumentacją projektową 3) Budowa dwóch wyniesionych przejść dla pieszych 4) Dostosowanie istniejących wjazdów do nowobudowanej nawierzchni oraz budowa wjazdów na teren parkingu i promenady kościelnej przy Kościele Miłosierdzia Bożego w Żukowie 5) Wykonanie pasa zieleni 6) Zabudowa rowu oraz budowa kanalizacji deszczowej i połączenie jej z istniejącym systemem odwodnienia oraz włączeniem do kanalizacji deszczowej w drodze krajowej nr 20 (w ramach wcześniejszych prac wykonano kolektor do studni D76 wraz z wpustem Wp101) 7) Budowa chodnika jednostronnego wraz z połączeniem go z istniejącą nawierzchnią chodnika -Zamawiający dokonuje zmiany grubości kostki betonowej, Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania kostki betonowej koloru szarego o grubości 8 cm. 8) Budowa oświetlenia wraz z połączeniem z istniejącym systemem oświetlenia (w ramach wcześniejszych prac wykonana została lampa 14/8) - wykonawca wybuduje 3 lampy oznaczone w dokumentacji jako 1/4, 1/5, 2/5 wraz z zasilaniem znajdującym się na terenie stacji trafo 9) Zabezpieczenie sieci gazowej – montaż rury osłonowej na przejściach poprzecznych 10) Wprowadzenie organizacji ruchu. Organizację ruchu przez jej wprowadzeniem należy zatwierdzić w Starostwie Powiatowym w Kartuzach
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233140-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 30.000,00 PLN
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) oświadczenie, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu – załącznik nr 2A,2B,2C ; 3) pełnomocnictwa – jeśli dotyczy 4) potwierdzenie wniesienia wadium ( w przypadku wnoszenia w formie niepieniężnej) 5) Pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 (jeśli dotyczy) 6) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy - składane po otwarciu ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach