Przetargi.pl
Ambulans ratunkowy typu „C” oraz nosze główne z podwoziem

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, ul. Węgrzynowicza
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 598635249 , fax. 598635249
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Węgrzynowicza 13
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. 598635249, fax. 598635249
  REGON: 77090150500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-lebork.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Ambulans ratunkowy typu „C” oraz nosze główne z podwoziem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ambulansu ratunkowego typu „C” (1 szt.) oraz noszy głównych z podwoziem (1 szt.) do Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku, transportem oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ambulans ratunkowy musi spełniać wymogi aktualnie obowiązującej normy PN EN 1789+A2:2015-01 oraz musi posiadać cechy karetki definiowanej w normie jako typ C. Nosze główne z podwoziem muszą spełniać wymogi aktualnie obowiązującej normy PN EN 1865-1+A1:2015-08. 2. Zamawiający wymaga aby fabrycznie nowy ambulans pochodził z roku produkcji 2019, spełniał wymagania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1099 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.), obowiązujące normy PN EN 1789+A2:2015-01 dla środka transportu drogowego typu C oraz posiadał świadectwa homologacji na pojazd kompletny i skompletowany (na samochód bazowy pod ambulans ratowniczy N1 oraz na zabudowę medyczną pojazd specjalny – karetka sanitarna M1), wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1475). 3. Zamawiający wymaga aby wyposażenie było fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku, kompletne, które po zainstalowaniu będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, oznakowane, posiadające niezbędne instrukcje, paszporty techniczne, gwarancje, dokumentację w języku polskim oraz spełniało obowiązujące normy PN-EN 1865-1+A1:2015-08 dla urządzeń do przenoszenia pacjenta stosowanych w ambulansach drogowych. 4. Ambulans wraz z wyposażeniem musi być wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu zamówienia Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych stanowiące Załącznik nr 3 SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach