Przetargi.pl
Dostawa sprzętu i urządzeń specjalistycznych na potrzeby PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej

Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ks. Antoniego Kani
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 81-31-623, , fax. 59 81 31 634
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębnica Kaszubska
  ks. Antoniego Kani 16a
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 59 81-31-623, , fax. 59 81 31 634
  REGON: 77097980300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debnicakaszubska.eu, http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa sprzętu i urządzeń specjalistycznych na potrzeby PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu i urządzeń specjalistycznych na potrzeby PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej, w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja wraz z wyposażeniem PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 2. Gospodarka Odpadami. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 zadania (części): ZADANIE 1 - Zakup i dostawa ciągnika wraz z osprzętem Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 16000000-5 Maszyny rolnicze 16700000-2 Ciągniki Szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera załącznik nr 2.1. do SIWZ. ZADANIE 2 - Zakup i dostawa myjki wysokociśnieniowej – spalinowej Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 42924730-5 Aparatura do czyszczenia przy pomocy wody pod ciśnieniem 42924740-8 Wysokociśnieniowa aparatura czyszcząca Szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera załącznik nr 2.2. do SIWZ. ZADANIE 3 - Zakup i dostawa rębaka do gałęzi Opis przedmiotu zamówienia wg kodów CPV Wspólnego Słownika Zamówień: 16000000-5 Maszyny rolnicze 43312200-5 Rębarki Szczegółowy opis przedmiotu zadania zawiera załącznik nr 2.3. do SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia w każdym ZADANIU obejmuje dostawę wraz z transportem nowego sprzętu, pochodzącego z bieżącej produkcji (nie starszego niż 2018 r.) na teren PSZOK w Dębnicy Kaszubskiej, ul. Przemysłowa 1, 76-248 Dębnica Kaszubska. Ponadto obejmuje także próbne uruchomienie i prezentacje sprzętu oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie jego obsługi. Przeszkolenie winno się odbyć w siedzibie Zamawiającego w dniu dostawy sprzętu. 4. Do przedmiotu zamówienia, wraz z dostarczonym sprzętem w ramach każdego zadania Wykonawca dostarczy następujące dokumenty sporządzone w języku polskim: 1) dokumentację techniczną - instrukcję obsługi, 2) kartę gwarancyjną, 3) deklarację zgodności sprzętu z przepisami prawa polskiego lub certyfikat CE, 4) katalog części w formie rysunkowej z nazwami części w języku polskim. 5. Wymagany, minimalny okres gwarancji jakości na dostarczony sprzęt w ramach każdego zadania wynosi 24 miesiące i zostanie określony zgodnie z ofertą wykonawcy (kryterium oceny ofert). Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady całego przedmiotu umowy. 6. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. 7. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 8. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 16000000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 2. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 3. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 4. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ, jeżeli dotyczy. II. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach