Przetargi.pl
Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: „Remont drogi dz. nr 222 w Tczewskich Łąkach, Utwardzeniu drogi dz. nr 70 w Łukocinie - ETAP I, Przebudowa drogi Małżewo –Boroszewo oraz Utwardzenie drogi Boroszewo-Bojary - ETAP I

Gmina Tczew ogłasza przetarg

 • Adres: 83-110 Tczew, ul. Lecha
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (058) 530 51 32 , fax. (058) 530 51 30
 • Data zamieszczenia: 2019-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Tczew
  ul. Lecha 12
  83-110 Tczew, woj. pomorskie
  tel. (058) 530 51 32, fax. (058) 530 51 30
  REGON: 19167537900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-tczew.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: „Remont drogi dz. nr 222 w Tczewskich Łąkach, Utwardzeniu drogi dz. nr 70 w Łukocinie - ETAP I, Przebudowa drogi Małżewo –Boroszewo oraz Utwardzenie drogi Boroszewo-Bojary - ETAP I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego dla zadań pn.: „Remont drogi dz. nr 222 w Tczewskich Łąkach, Utwardzeniu drogi dz. nr 70 w Łukocinie - ETAP I, Przebudowa drogi Małżewo –Boroszewo oraz Utwardzenie drogi Boroszewo-Bojary - ETAP I”. 2. Szczegółowym zakresem prac jest świadczenie usługi polegającej na pełnieniu kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem umowy o roboty budowlane nad realizacją projektu inwestycyjnego pn.: Remont drogi dz. nr 222 w Tczewskich Łąkach, Utwardzeniu drogi dz. nr 70 w Łukocinie - ETAP I, Przebudowa drogi Małżewo –Boroszewo oraz Utwardzenie drogi Boroszewo-Bojary - ETAP I”. Szczegółowy zakres robót budowlanych zawarty jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w dokumentacji projektowej zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gmina-tczew.pl w zakładce zmówienia publiczne link - http://bip.gmina-tczew.pl/a,18222,remont-drogi-dz-nr-222-w-tczewskich-lakach-utwardzenie-drogi-dz-nr-70-w-lukocinie-etap-i-przebudowie.html w ogłoszeniu o przetargu na roboty budowlane. W celu prawidłowej wyceny usługi Nadzoru Inwestorskiego niezbędne jest zapoznanie się z dokumentacją. 1) Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru należeć będą czynności : a) nadzorowania budowy; b) sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie obowiązków ujętych w przepisach Prawa Budowlanego; c) reprezentowanie Zamawiającego - sprawowanie kontroli zgodności realizacji prac z opisem zamówienia, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z zawartą umową z wykonawcą robót budowlanych oraz dokumentacją projektową; d) kontrola prawidłowości prowadzenia dziennika budowy przez wykonawcę; e) sprawdzanie poprzez zatwierdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie; f) realizacja postanowień zawartych w art. 25 prawa budowlanego w odniesieniu do realizowanych robót i zapisów zawartych SIWZ; g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, usunięcia wad oraz potwierdzanie faktycznie wykonanych prac jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót a także kontrolowanie rozliczeń budowy i prawidłowości zafakturowania wykonanych robót; h) nadzorowanie i kontrolowanie zgodności prowadzonych przez Wykonawcę robót budowlanych na budowie z uprzednio sporządzonym przez niego i zatwierdzonym: • Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (Plan BIOZ); • projektem organizacji ruchu na czas budowy; i) kontrola przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz utrzymania porządku na terenie budowy; j) kontrolowanie obecności na budowie osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, zatrudnionych przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę do czego zobowiązany jest Wykonawca; k) kontrola ilości i wartości wykonywanych prac, zgodność przebiegu robót z obowiązującym harmonogramem oraz terminowości ich wykonania; l) sprawdzanie i zatwierdzanie podpisem każdej strony dokumentacji powykonawczej przedmiotu zamówienia; m) przybycie niezwłocznie (nie później niż dnia następnego) na teren budowy na każde wezwanie (również telefoniczne) Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem. Każdy pobyt na budowie winien być odnotowany odpowiednim wpisem do dziennika budowy; n) branie udziału w komisjach powołanych do stwierdzenia ujawnionych wad w okresie trwania gwarancji (w tym udział w odbiorach pogwarancyjnych); o) udział w naradach koordynacyjnych; p) przygotowanie odbioru końcowego robót poprzez sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót budowlanych dokumentów wymaganych do odbioru oraz uczestnictwo w odbiorze robót; q) udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją zadania. 2) Inspektor Nadzoru ma prawo: a) wydawać Wykonawcy robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości i zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych, b) żądać od Wykonawcy robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. c) żądać od Wykonawcy usunięcia z budowy osób co do których stwierdzono brak zawarcia umowy o pracę – zgodnie z § 4 ust. 1 pkt j). W tym celu zostanie sporządzona notatka pisemna przez inspektora nadzoru, która przedłoży niezwłocznie Zamawiającemu. 3) Inspektor nadzoru upoważniony jest do podpisywania protokółów odbioru. 4) Bez pisemnej zgody Zamawiającego Inspektor nadzoru nie może wprowadzić żadnych zmian w zakresie realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych. 5) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu swojej opinii w sprawie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych wnioskowanych przez Wykonawcę robót budowlanych. 6) Inspektor nadzoru zobowiązuje się zawiadamiać Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na budowie nieprawidłowościach. 7) Inspektor nadzoru jest zobowiązany do minimum jednej wizyty na budowie dla każdego zadania w tygodniu. Wizyty Inspektora na terenie budowy należy potwierdzić wpisem do dziennika budowy w trakcie trwania robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie można złożyć zgodnie z załączonym wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach