Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 35-001 Rzeszów, Al. J. Piłsudskiego
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 580 200 , fax. 178 580 221
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Apelacyjny w Rzeszowie
  Al. J. Piłsudskiego 28
  35-001 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 580 200, fax. 178 580 221
  REGON: 51393000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rzeszow.sa.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd powszechny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w zakresie i w sposób określony w SIWZ. Zakres rzeczowy obejmuje wykonanie robót remontowych, określonych w dokumentacji projektowej, przy m.in.:  elewacji budynku – ok. 3 095 m2,  cokołu z płyt granitowych – ok. 202 m2,  obróbek blacharskich – ok. 515 m2,  schodów zewnętrznych do budynku, kamiennych – ok. 24 m2,  drzwi wejściowych, drewnianych - 1 szt.,  drzwi garażowych, drewnianych – 2 szt.,  daszków stalowych nad wejściami i bramami garażowymi – ok. 8 m2,  balustrad na tarasach i balkonach – ok. 83 m2,  instalacji odgromowej – ok. 236 mb,  opaski odbojowej z kostki brukowej – ok. 71 m2,  kanałów wentylacyjnych piwnic –10 szt.,  montaż liniowych zabezpieczeń przeciwko ptakom – ok. 891 mb. Szczegółowy zakres rzeczowy robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest dokumentacją projektową, stanowiącą Załącznik Nr 1 do SIWZ, wykonaną przez zespół projektowy w składzie:  mgr inż. arch. Elżbieta Podwińska - Projekt budowalny architektury, Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  mgr inż. Sebastian Gdowik – Specyfikacje Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiar robót. Dokumentacja projektowa obejmuje: 1) Projekt budowlany architektury pn. „Remont i kolorystyka elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie”, opracowany przez mgr inż. arch. Elżbietę Podwińską. Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków – pismo z dnia 10 kwietnia 2019 r. znak Rz.-IRN.5142.76.2019.KJ. 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, sporządzone przez mgr inż. Sebastiana Gdowika, 3) Przedmiar robót, sporządzony przez mgr inż. Sebastiana Gdowika, 4) Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowaną przez mgr inż. arch. Elżbietę Podwińską. Dla celów interpretacji zakresu robót będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: 1) Projekt budowlany architektury pn. „Remont i kolorystyka elewacji budynku Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie”, 2) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, 3) niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, 4) Przedmiar robót, 5) Oferta Wykonawcy. Dodatkowe informacje o budynku: 1) Budynek Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, ujęty jest w Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta Rzeszowa pod nr 434. Budynek należy do grupy zabytków socrealizmu i podlega ochronie na podstawie wojewódzkiej gminnej ewidencji zabytków architektury i budownictwa dla miasta Rzeszowa. 2) Budynek Sądu Apelacyjnego zlokalizowany jest w centrum miasta, w strefie gdzie obowiązuje zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 tony.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi Załącznik Nr 4 do SIWZ. Uwaga: Oświadczenia nie należy składać wraz z ofertą. Forma dokumentu: oryginał. 2. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, należy przedłożyć w szczególności: Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. W tym celu można wykorzystać Załącznik Nr 7 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także druki oświadczeń dotyczące tych podmiotów. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 8.5 ppkt 2 SIWZ. 5. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 6. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony druk oświadczenia, o którym mowa w pkt 8.1 (Załącznik Nr 3 do SIWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 7. Oferta musi być sporządzona według wzoru Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ, musi zawierać kosztorys ofertowy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach