Przetargi.pl
Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowa drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowa drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia, przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa

Gmina Niebylec ogłasza przetarg

 • Adres: 38-114 Niebylec, Niebylec
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 277 30 02, 12 277 39 98 , fax. 17 277 34 54
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Niebylec
  Niebylec 170
  38-114 Niebylec, woj. podkarpackie
  tel. 17 277 30 02, 12 277 39 98, fax. 17 277 34 54
  REGON: 69058219200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.niebylec.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowa drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowa drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia, przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik, przebudowa drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940, przebudowa drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia, przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa. Zakres rzeczowy robót obejmuje w szczególności: A) w ramach przebudowy drogi dz. nr ewid. 3152 w km 0+000-0+330 w miejscowości Jawornik: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 990,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 79,20 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm – 990,00 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 858,00 m2; 5) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr 5 cm 132 m2. B) w ramach przebudowy drogi gminnej Nr 1 12218 R Gwoźnica Dolna – stara droga w km 0+500 – 0+940: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 1320,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 132,00 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 12 cm – 1320,00 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 1144,00 m2, 5) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm – 176,00 m2; C) w ramach przebudowy drogi dz. nr ewid. 329 w km 0+230-0+516 w miejscowości Połomia: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 858,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 85,80 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm – 858 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 743,60 m2, Wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm – 114,4 m2, D) w ramach przebudowa drogi dz. nr ewid. 2811 w km 0+200-0+600 w miejscowości Konieczkowa: 1) profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie – 1200,00 m2, 2) wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym zagęszczanym mechanicznie – 124,00 m3, 3) podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm – 1200 m2, 4) nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 5 cm – 1040,0 m2, 5) wykonanie nawierzchni poboczy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, gr w-wy po zagęszczeniu 5 cm – 160,00 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233142-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt 1 ustawy.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) pełnomocnictwo złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem: a) w przypadku podpisywania oferty przez osobę/y działającą/e na podstawie pełnomocnictwa (upoważnienia), o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy; b) w przypadku ustanowienia pełnomocnika przez podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy; 2) zobowiązanie innych podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 3) oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu), składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, tj. informacji z otwarcia ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach