Przetargi.pl
Zakup i dostawa urządzeń medycznych na potrzeby OLK w Rzeszowie SPZOZ

Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 35-201 Rzeszów, Plac Dworcowy
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8528950 , fax. 17 8533681
 • Data zamieszczenia: 2019-04-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  Plac Dworcowy 2
  35-201 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8528950, fax. 17 8533681
  REGON: 01064767900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.olkrzeszow.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zakup i dostawa urządzeń medycznych na potrzeby OLK w Rzeszowie SPZOZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa urządzeń medycznych na potrzeby OLK w Rzeszowie SPZOZ z podziałem na pakiety: Pakiet 1 – stół zabiegowy (2 szt.) Pakiet 2 – lampa bezcieniowa (3 szt.) oraz lampa bakteriobójcza (6 szt.) Pakiet 3 – wirówka do rehabilitacji kończyn dolnych i podudzi (1 szt.), wirówka do rehabilitacji kończyn górnych (1 szt.) oraz wirówka do rehabilitacji kończyn dolnych i górnych (1 szt.) Pakiet 4 – spirometr (1 szt.) Pakiet 5 – aparat do krioterapii (1 szt.) Pakiet 6 – fotel laryngologiczny (1 szt.) Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33190000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach