Przetargi.pl
Remont elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu

Zespół Szkół w Węglińcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-940 Węgliniec, ul. Kościuszki 2 i 5
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 7712032
 • Data zamieszczenia: 2016-07-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Szkół w Węglińcu
  ul. Kościuszki 2 i 5 2 i 5
  59-940 Węgliniec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 7712032
  REGON: 02194247300000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji budynku Gimnazjum w Węglińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zakres zamówienia obejmuje: - demontaż starych obróbek blacharskich, orynnowania i rur spustowych; - naprawa uszkodzonych tynków oraz cegieł; - czyszczenie, odgrzybianie tynków oraz cegieł; - czyszczenie oraz naprawa istniejących fug w elewacji ceglanej; - czyszczenie cegieł z farby emulsyjnej oraz olejnej; - hydrofobizacja elewacji ceglanej; - laserunkowe scalanie kolorystyczne elewacji ceglanej; - przygotowanie podłoża pod malowanie; - malowanie tynków farbami renowacyjnymi sylikatowymi; - montaż nowej instalacji odgromowej; - montaż nowych obróbek blacharskich i orynnowania w kolorze istniejących parapetów. 2. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji znaków towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający dopuszcza składanie ofert w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi, przy czym nie dopuszcza się możliwości zastosowania o innej technologii, niż technologie opisane w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 1do SIWZ. 4. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji. 5. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosownych dokumentów potwierdzających, że oferowane urządzenia bądź materiały posiadają parametry techniczno-eksploatacyjne nie gorsze niż te ujęte w dokumentacji. 4. W ramach zamówienia wykonawca jest zobowiązany, we własnym zakresie i na własny koszt, do: 4.1. oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu (obejmujące też poruszanie się po terenie budowy) ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa osób ( w tym dzieci) na terenie obiektów na których będą realizowane roboty budowlane; 4.2. opracowana projektu organizacji ruchu na czas budowy - na czas wykonywania robót nie przewiduje się wyłączenia budynku z użytkowania; 4.3. rozwiązania kwestii poboru wody i energii elektrycznej na plac budowy; 4.4. uporządkowania terenu po zakończeniu budowy; 4.5. dokonania wywozu gruzu i innych materiałów rozbiórkowych oraz odpadów. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z utylizacją odpadów, przekazaniem i transportem odpadów na składowisko. 5. Ustala się następujące warunki płatności: 5.1. podstawą rozliczenia jest wynagrodzenie ryczałtowe; 5.2. rozliczenie robót dokonane będzie fakturą końcową, która będzie opłacona po zakończeniu przedmiotu umowy. 5.3. faktura końcowa zostanie wystawiona w oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez kierownika budowy i członków komisji odbiorowej. 5.4. Wykonawca wystawi fakturę końcową w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy. 5.5. rozliczenia Wykonawcy z Podwykonawcą/ami dokonywane będzie w następujący sposób i na zasadach określonych poniżej: 5.5.1.Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiającego reguluje wynagrodzenia Podwykonawców zgodnie z zawartymi umowami; 5.5.2.przed dokonaniem płatności wynagrodzenia, Zamawiający wymagać będzie, aby Wykonawca udokumentował rozliczenie wymagalnych zobowiązań z Podwykonawcą/ami (dokument przelewu lub oświadczenie podwykonawcy); 5.5.3.w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający potrąci środki finansowe na rzecz ewentualnych roszczeń Podwykonawcy/ów do wysokości świadczenia umownego (art. 6471 §5 KC). 5.8. płatność za fakturę VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego. 6. Warunki gwarancji: 6.1. wykonawca zobowiązuje się do udzielenia gwarancji. 6.2. zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie dotyczą usterek powstałych w wyniku: a) niewłaściwego użytkowania produktu niezgodnego z instrukcją i przepisami bezpieczeństwa, b) napraw i przeróbek, które zostały dokonane przez osoby nieuprawnione, c) uszkodzeń mechanicznych i wywołanych nimi dalszych uszkodzeń, d) uszkodzeń na skutek pożaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klęsk żywiołowych. 6.3. Zobowiązania wykonawcy wobec zamawiającego w zakresie wymogów gwarancyjnych nie ustają w przypadku wad i usterek powstałych na skutek niezależnych od użytkownika zaników napięcia oraz braku możliwości w odbiorze ciepła. 6.4. Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości będzie obejmować: a) usuwanie usterki wynikającej z niewłaściwego, niezgodnego z instrukcją i przeznaczeniem, montażu i uruchomienia instalacji - niezwłocznie, najpóźniej w terminie do 48 godz. od dnia powiadomienia o jej zaistnieniu. b) usuwanie wady produktowej - niezwłocznie, po rozpatrzeniu zgłoszenia przez producenta trwającego nie dłużej niż 14 dni od dnia zgłoszenia ujawnionej wady c) przeprowadzanie na własny koszt przeglądów gwarancyjnych i serwisowych, stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na 48 godz., liczonych od dnia doręczenia powiadomienia. 6.5. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowiązany użyć fabrycznie nowych elementów o parametrach nie gorszych niż elementów uszkodzonych sprzed usterki. 7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 11. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. 12. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty wynosi minimum 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 13. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej części zamówienia obejmującej następujący zakres: - roboty elewacyjne, Zastrzeżenie nie jest skuteczne w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na zasoby innego pomiotu w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu. 14. Wykonawca może powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, z wyłączeniem zastrzeżenia o którym mowa w pkt. 13. W takim przypadku wykonawca jest zobowiązany wskazać w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji części zamówienia, które powierzy podwykonawcom. 15. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Długośc okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wegliniec.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach