Przetargi.pl
Remont elewacji zewnętrznej dla budynku Oddziału Celnego w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 63

Izba Celna we Wrocławiu ogłasza przetarg

 • Adres: 50-950 Wrocław, ul. Hercena 11
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3705328 , fax. 71 3435439
 • Data zamieszczenia: 2016-05-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Izba Celna we Wrocławiu
  ul. Hercena 11 11
  50-950 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3705328, fax. 71 3435439
  REGON: 00014389200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wroclaw.scelna.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont elewacji zewnętrznej dla budynku Oddziału Celnego w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 63
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji zewnętrznej dla budynku Oddziału Celnego w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 63. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przeprowadzenie kompleksowych prac, a w szczególności: 1.1) wykucie z muru podokienników zewnętrznych w ilości 12,0 m; 2) wykucie z muru podokienników wewnętrznych w ilości 12,0 m; 3) wymiana okien na okna z PCV o pow. ponad 2.5 m2 wraz z obróbką ościeży w ilości (6 szt) 21,60 m2: 4) osadzenie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej, powlekanej. Orientacyjne wymiary: dł. 210 cm, szer. 30 cm. w ilości 6 szt.; 5) osadzenie parapetów wewnętrznych z tworzywa sztucznego. Orientacyjne wymiary: dł.220 cm, szer. 35 cm. Kolor: biały 6 szt.; 6) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych w ilości 4,07m2; 7) demontaż klimatyzatorów, ponowny montaż po zakończeniu prac na elewacji w ilości 2 kpl; 8) demontaż istniejących elementów strefy wejściowej, wywóz, utylizacja w ilości 1 kpl; 9) wykonanie wykopów wąskoprzestrzennych, nieumocnionych o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II w ilości 30,262 m3; 10) wykonanie ścian żelbetowych prostych grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu w ilości 13,079 m2; 11) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej do poziomu gruntu rodzimego w ilości 24,38 m2; 12) wykonanie schodów żelbetowych - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - z zastosowaniem pompy do betonu w ilości 0,993 m3; 13) wykonanie podkładów betonowych na podłożu gruntowym w ilości 2,304m3; 14) wykonanie posadzek pełnych z granitu grubości 4 cm z elementów prostokątnych w ilości 20,04 m2; 15) wykonanie wycieraczki stalowej wpuszczanej w posadzkę w ilości 3,0 m2; 16) wykonanie stopni prostych okładzinowych z granitu grubości 4 cm i szerokości stopnia 40 cm w ilości 12,90 m; 17) wykonanie nakryw z bloków kamiennych granitowych 22x7cm w ilości 10,70 m; 18) wykonanie balustrad stalowych w ilości 13,25 m; 19) wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 w ilości 6,63 m2; 20) zamontowanie 1 bramy ocieplonej uchylnej, podnoszonej ręcznie w ilości 6,63 m2; 21) wymiana daszku nad zejściem do piwnicy. Demontaż daszku o konstrukcji stalowej i pokryciu z blachy trapezowej. Wykonanie nowego zadaszenia - tunelu (profile aluminiowe. Pokrycie z poliwęglanu komorowego, odpornego na działanie promieni UV) w ilości 1kpl.; 22) wykonanie osłony stolarki i ślusarki elewacyjnej folią w ilości 148,74 m2; 23) zerwanie tynku wraz z siatką w ilości 285,62 m2; 24) wykonanie nowego tynku w miejscu zerwanego tynku cienkowarstwowego w ilości 285,62 m2; 25) ciśnieniowe czyszczenie i mycie istniejącej elewacji w ilości 535,53 m2; 26) wycięcie i usunięcie uszkodzonych fragmentów docieplenia w ilości 53,55 m2; 27) uzupełnienie docieplenia wraz z wykonaniem tynku cienkowarstwowego w ilości 53,55 m2; 28) naprawa uszkodzonych fragmentów izolacji termicznej ze styropianu w ilości 1 kpl.; 29) malowanie elewacji farbą silikonową w ilości 821,143 m2; 30) zerwanie tynku wraz z siatką na całej powierzchni cokołu i przygotowanie powierzchni na położenie tynku mozaikowego w ilości 50,02 m2; 31) wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy w ilości 50,02 m2; 32) wywiezienie gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją w ilości 9,432 m3;] 33) dostawa, montaż, dzierżawa, demontaż rusztowania systemowego zewnętrznego elewacyjnego ramowego w ilości 1kpl. Powyższe roboty należy wykonać na podstawie dokumentacji opracowanej przez ARCHWIG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 100/5 we Wrocławiu w skład której wchodzi: 1) projekt budowlany, 2) projekt wykonawczy 3) przedmiar robót, 4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Zamawiający informuje, że roboty objęte niniejszym postępowaniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym, Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników. Roboty uciążliwe dla pracowników czy petentów takie jak wykucia, pylące czy hałaśliwe mogą być wykonywane wyłącznie w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przed zniszczeniem mienia Zamawiającego. Każdorazowo po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia porządku umożliwiającego pracownikom Zamawiającego przystąpienie do wykonywania obowiązków służbowych od godziny 7:00 dnia następnego. 1. Zamawiający stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy, polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia na roboty budowlane. Realizacja zamówienia przez te osoby ma na celu podniesienie jakości i terminowości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy to większa dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec Zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepsza kontrola wykonania zamówienia z uwagi na podporządkowanie pracowników wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązywania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudnił na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby świadczące pracę związaną z wykonywaniem czynności w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów, projektantów oraz pracowników administracji. Wymóg ten uznaje się również za spełniony w przypadku zatrudnienia większej liczby osób, zatrudnionych w niepełnym wymiarze pracy, o ile w sumie zatrudnienie to będzie równoważne liczbie 2 pełnych etatów i nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia. 3. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy pracowników. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty ogólnobudowlane (czynności szczegółowe określone w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych). Zamawiający informuje, że w dniu 25.05.2016r. o godz. 10:00 na terenie obiektu Izby Celnej we Wrocławiu mieszczącego się w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 63 odbędzie się zebranie Wykonawców. Dla prawidłowego sporządzenia oferty oferent winien być obecny podczas zebrania Wykonawców. W trakcie spotkania oferentów sporządzony zostanie protokół. W przypadku nieobecności Wykonawcy na spotkaniu, na pisemny wniosek zostanie przesłany protokół ze spotkania. Wykonawca przed spotkaniem na obiekcie winien poinformować Zamawiającego o uczestnictwie w spotkaniu pisemnie, mailem na adres: ilgw.zp@wro.mofnet.gov.pl lub telefonicznie na nr 502-726-802 lub 71 370 53 90
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454430004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w następujących formach: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy dokonać w formie przelewu na rachunek; NBP Oddział Wrocław nr 12 1010 1674 0036 6513 9120 0000 z adnotacją : wadium - na remont elewacji zewnętrznej w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 63 nr sprawy: 450000-ILGW.271.13.2016 Jeżeli wadium będzie wnoszone w innej formie niż w pieniądzu, Wykonawca jest zobowiązany oryginał wadium umieścić osobno w kopercie, jako załącznik do opakowania, w którym składa się ofertę, natomiast kserokopię dokumentu poświadczonego za zgodność z oryginałem załączyć do oferty. Wadium musi być ważne przez okres co najmniej 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert (okres związania ofertą). Informacje dodatkowe: 1) Wadium musi być wniesione nie później niż przed upływem składania ofert. 2) Wadium będzie zwrócone (lub zatrzymane) w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wroclaw.scelna.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach