Przetargi.pl
Remont drogi powiatowej Wronowice - Kolumna (odcinek 370m). Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216 (odcinek 500m).

Powiat Łaski ogłasza przetarg

 • Adres: 98-100 Łask, Ul. Południowa 1
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. (043) 675 68 00 , fax. (043) 675 68 09
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Łaski
  Ul. Południowa 1 1
  98-100 Łask, woj. łódzkie
  tel. (043) 675 68 00, fax. (043) 675 68 09
  REGON: 73093481000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lask.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont drogi powiatowej Wronowice - Kolumna (odcinek 370m). Remont drogi powiatowej Nr 4910E Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice od km 0+525 do km 1+216 (odcinek 500m).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres robót dla drogi powiatowej Wronowice - Kolumna: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, - skropienie nawierzchni drogowej, - wyrównanie istniejącej podbudowy - naprawa ubytków w jezdni, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, - mechaniczne ścinanie poboczy, - ręczne formowanie poboczy i wjazdów z destruktu bitumicznego, - oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu. Zakres robót dla drogi powiatowej Lichawa - Przyrownica - Kwiatkowice: - mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej, - skropienie nawierzchni drogowej, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym, - nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm, - mechaniczne ścinanie poboczy, - formowanie poboczy wykonywane ręcznie pospółką, - oczyszczenie przepustów o śr. 0.8 m z namułu, - oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452332001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 1 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości 10000,00 PLN (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lask.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach